Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Przetarg

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

11-08-2021, 13:29

Dane kontaktowe

Gmina Miasta Radomia
Jana Kilińskiego 30,26-610 Radom
tel. 483620876
e-mail: bzp@umradom.pl
http:// www.bip.radom.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Radomia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Kilińskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-610

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483620876

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@umradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem i zniszczeniem wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d55dfac-f9a4-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000331/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.39 Tablice rejestracyjne (Km)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/493281

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/493281

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postęp.
prowadzone jest w j. polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open
Nexus pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/493281. 2.W celu skrócenia czasu
udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamaw. a Wykonawcą, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do Zamawiającego. 3.Zamawiający dopuszcza również komunikację w powyższym zakresie
przy pomocy poczty elektronicznej wymienionej w pkt. 3 Rozdział I SWZ, tj. bzp@umradom.pl. 4.Za
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 3 adres email Wykonaw. może złożyć w
szczególności: a) np. wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed
otwarciem ofert), b) np. podmiotowe środki dowodowe i inne ewentualne oświadczenia składane na
wezwanie Zamawiającego (dokumentacja przesyłana po otwarciu ofert). 5.Zamawiający będzie
przekazywał Wykonaw. informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zamaw. będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonaw. 6. Zamaw. zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf, f) szyfrowanie na
platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., g) oznaczenie czasu odbioru danych
przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7.Formaty plików
wykorzystywanych przez Wykonaw. powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa RM z
09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) b) W celu ewentualnej kompresji
danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7 Z 8.Ofertę składa się
pod rygorem nieważności w formie elektron. opatrzonej kwalifik. podp. elektron. lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonaw. powinien złożyć podpis bezpośrednio na
dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Szczegół. info. w przedmiotowym
zakresie zawarte są w Rozdziale XVI, XIX i XX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30; b) kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl; c) Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz
na podstawie Art. 9 ust 2 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m.in.
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; f) posiada Pani/Pan:- na
podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych - na
podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania*- na podstawie art.18 RODO prawo do
ograniczenia przetwarzania prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; g) ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); h)
nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, - na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.*: skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **: prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo
informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.326.2021.EF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wg obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa, w partiach wynikających ze zgłaszanego zapotrzebowania oraz odbiór na swój koszt wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych jak również ich zniszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający ich powtórne użycie. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć własnym transportem do siedziby Zamawiającego tablice rejestracyjne w następujących ilościach szacunkowych:
1) tablice zwyczajne samochodowe jednorzędowe – 38.000 szt.
2) tablice zwyczajne samochodowe dwurzędowe – 100 szt.
3) tablice zwyczajne samochodowe zmniejszone – 200 szt.
4) tablice zwyczajne motocyklowe/ciągnikowe – 500 szt.
5) tablice zwyczajne motorowerowe – 200 szt.
6) tablice indywidualne samochodowe jednorzędowe – 100 szt.
7) tablice indywidualne samochodowe dwurzędowe – 20 szt.
8) tablice indywidualne motorowerowe – 1 szt.
9) tablice zabytkowe samochodowe jednorzędowe – 200 szt.
10) tablice zabytkowe samochodowe dwurzędowe – 20 szt.
11) tablice zabytkowe motocyklowe – 20 szt.
12) tablice tymczasowe samochodowe jednorzędowe – 200 szt.
13) tablice samochodowe profesjonalne jednorzędowe- 20
14) tablice motocyklowe/ciągnikowe profesjonalne – 1 szt.
15) tablice motorowerowe profesjonalne – 1 szt.
16) tablice zwyczajne samochodowe jednorzędowe zielone – 2 szt.
17) tablice zwyczajne motocyklowe zielone – 20 szt.
18) tablice zwyczajne motorowerowe zielone – 20 szt.
19) wtórniki tablic rejestracyjnych – 500 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928470-3 - Elementy oznakowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14721000-1 - Glin

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
1) Cena [C]
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

C = (Cn/Cb) × 60 pkt.

gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

2) Czas dostawy wtórników [H]
Ocena w zakresie kryterium „Czas dostawy wtórników” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym czasu dostawy wtórników - liczonego od zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego – (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20).

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę czas dostawy, wyniesie:

24 godziny i mniej – otrzyma 20 pkt.
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 godzin
– otrzyma 10 pkt.
48 godzin – otrzyma 0 pkt.
gdzie: H – ilość punktów za kryterium „Czas dostawy wtórników”

3) Gwarancja [G]
Ocena w zakresie kryterium „Gwarancja” będzie dokonywana na podstawie podanego
w formularzu ofertowym okresu gwarancji liczonego w latach (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20):

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji (liczony w latach), wyniesie:

4 lata i więcej – otrzyma 20 punktów
3 lata – otrzyma 10 punktów
2 lata – otrzyma 0 punktów

gdzie: G – ilość punktów za kryterium „Gwarancja”

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie
z poniższym wzorem:

P = C + H + G

gdzie: P- liczba punktów uzyskanych przez ofertę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy wtórników

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Określenie warunku: Wykonawca spełni warunek jeżeli udowodni, że posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
- art. 109 ust 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) – Załącznik nr 5 do SWZ.
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający będzie żądał dostarczenia odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub
potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej (…), tj. wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru (składane wraz z ofertą w przypadku osoby działającej w imieniu
Wykonawcy).
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy - jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 Rozdział XII SWZ (jeżeli dotyczy). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 1.2 Rozdział VII SWZ, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 4 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
o których mowa w pkt. 1 Rozdział IX SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa
w pkt 1.2 Rozdział VII SWZ, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 4 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 2 Rozdział IX SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
a) w pkt 2.2. Rozdział IX SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
b) w pkt 2.1. Rozdział IX SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat form, postaci, formatów i sposobu przekazywania ww. dokumentów zostały opisane w Rozdziale IX SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian w tym zakresie na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
2. Jeżeli przesłanki opisane w pkt. 1 będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Strona wnioskująca zobowiązana jest racjonalnie wykazać w jakim stopniu zaistniałe ww. zmiany przepisów mają wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy.
3. Przyjmuje się, że Wykonawca kalkulując cenę ofertową uwzględnił zmiany minimalnego wynagrodzenia przyjęte na rok 2021/2022.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/493281

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-17

2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy