Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Przetarg

Dostawa jednego kompletu zestawu narzędzi ratowniczych pneumatycznych (poduszki-12 bar, sterownik, zawory bezpieczeństwa, węże zasilające)

22-06-2021, 15:05

Dane kontaktowe

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
Chorzowska 25,41-902 Bytom
e-mail: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl
http:// www.csrg.bytom.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa jednego kompletu zestawu narzędzi ratowniczych pneumatycznych (poduszki-12 bar, sterownik, zawory bezpieczeństwa, węże zasilające)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023432

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chorzowska 25

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.csrg.bytom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa jednego kompletu zestawu narzędzi ratowniczych pneumatycznych (poduszki-12 bar, sterownik, zawory bezpieczeństwa, węże zasilające)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca3d0046-d289-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00090788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://csrg-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://csrg-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z
zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XIII SWZ oraz w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ,
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:poprzez:1) Platformę przetargową pod adresem:
https://csrg-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą
przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania. lub
ewentualnie2) pocztą elektroniczną na adres e-mail:
zamowienia.publiczne@csrg.bytom.pl 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z
wyborem Wykonawcy:1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym),2) w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym- wyłącznie poprzez Platformę
przetargową.3. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego
potwierdzenia ich otrzymania.4. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy
przetargowej został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w
dniu jego przekazania na Platformę przetargową

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 11/1B/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa jednego kompletu zestawu narzędzi ratowniczych pneumatycznych
(poduszki-12 bar, sterownik, zawory bezpieczeństwa, węże zasilające)

4.2.6.) Główny kod CPV: 42651000-4 - Pneumatyczne narzędzia ręczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnie 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy, z których każda polegała na dostawie zestawu narzędzi ratowniczych pneumatycznych i każda była o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia. która potwierdzi wymagane parametry opisane w części B SWZ.
2. Deklaracja zgodności dla każdego urządzenia będącego przedmiotem zamówienia (zezwalająca, dopuszczająca urządzenie do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych).
3. Deklaracja zgodności WE,
4. Oświadczenie dotyczące warunków gwarancji i serwisu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia. która potwierdzi wymagane parametry opisane w części B SWZ.
2. Deklaracja zgodności dla każdego urządzenia będącego przedmiotem zamówienia (zezwalająca, dopuszczająca urządzenie do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych).
3. Deklaracja zgodności WE,
4. Oświadczenie dotyczące warunków gwarancji i serwisu

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o
udzielenie zamówienia publicznego Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy
zasoby

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.3. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XIII SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa
powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób,
by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z
Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).5. W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy
(ust. 3.2. rozdziału XIII SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe
oznacza, iż:5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;5.2. Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj.
podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika
występującego w imieniu wszystkich podmiotów.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy PZP, w szczególności:
a) Zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy, przy czym to na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.
b) Ustawowa zmiana stawek podatku VAT powodujące zmianę ceny brutto określonej w umowie.
c) Obniżenie wynagrodzenia przez Wykonawcę przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,
d) Zmiana producenta sprzętu jeżeli w momencie dostawy nie jest on już produkowany;
e) Konieczność zmiany terminu realizacji dostawy na skutek działania siły wyższej.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega unieważnieniu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-06-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy