Przetarg

Zakup wyposażenia i doposażenia pracowni oraz warsztatów szkolnych

27-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
Słowackiego 45/47,62-200 Gniezno
tel. 061 4265341
e-mail: finanse@ckp.gniezno.pl
http:// www.ckziu-gniezno.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 616838-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie: Zakup wyposażenia i doposażenia pracowni oraz warsztatów szkolnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, krajowy numer identyfikacyjny 384091947, ul. Słowackiego  45/47 , 62-200  Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4265341, e-mail finanse@ckp.gniezno.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.ckziu-gniezno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.ckziu-gniezno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia i doposażenia pracowni oraz warsztatów szkolnych
Numer referencyjny: CKZiU.272.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i doposażenia pracowni oraz warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i doposażenia pracowni oraz warsztatów szkolnych w CKZiU szczegółowo opisanych w specyfikacji wyposażenia (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający informuje, że zamówienie na Pracownie budowlaną oraz Pracownie energetyki odnawialnej (znak sprawy: CKZiU.272.1.2020) było już przedmiotem zamówienia ogłaszanego w dniu 05.11.2020 r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja zamawianego sprzętu, narzędzi) znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. a) w przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia; b) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach; c) w sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; d) w przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanego urządzenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – jednostka organizacyjna Powiatu Gnieźnieńskiego realizując projekt WRPO nr RPWP.08.03.01-30-0027/18 „Zawodowy sukces – nowa jakość w zawodzie” przeprowadza niniejsze zamówienie. Celem projektu jest podniesienie jakości zajęć z przedmiotów zawodowych oraz umożliwienie realizacji podstaw programowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Zakup wyposażenia do pracowni zawodowych umożliwi utworzenie nowoczesnych pracowni umożliwiających realizację przedmiotów zawodowych i praktyk nauki zawodu oraz przeprowadzenie egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przekazać do użytkowania sprzęty/ narzędzia opisane w załączniku nr 1 do SIWZ w wyznaczonym terminie do CKZiU, zgodnie ze swoją ofertą w wyznaczonym terminie oraz zapewnić montaż, uruchomienie, szkolenie jak i uzyskać odpowiednie atesty, rejestracja we właściwym terenowo Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego (w przypadku wózka widłowego), jeżeli wymagają tego przepisy prawa. 4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami. 5. Niewypełnienie kolumny 4 i 6 oraz wypełnienie jej zapisami typu "zgodne z SIWZ" czy "jak wymagał Zamawiający" itp. (załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy) skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury płatnej w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym, do Sekretariatu CKZiU w Gnieźnie, ul. Juliusza Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiące, liczone od dnia odbioru. Gwarancją objęty jest cały przedmiot zamówienia, i tak: część I zamówienia - Spawalnia z wyjątkiem: - rękawic spawalniczych (poz. 8 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ), - fartuch spawalniczy – skóra licowa (poz.9 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ),- zestaw instrukcji BHP (poz.11 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ), - zestaw tablic BHP (poz.12 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ), gdzie Zamawiający nie wymaga gwarancji. część II zamówienia – Wózek jezdniowy, część III zamówienia - Materiały i wykonanie instalacji gazowej stanowiskowej do stacjonarnych stanowisk spawania gazowego 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 5. Odbioru sprzętu będzie dokonywał dyrektor CKZiU w Gnieźnie. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie protokołami zdawczo-odbiorczymi podpisanymi przez Dyrektora CKZiU w Gnieźnie. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42662000-4
42662100-5
42662200-6
44315100-2
42400000-3
42415110-2
45330000-0
45262680-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej jedno zamówienie - dostawę wyposażenia/doposażenia do pracowni/warsztatów szkolnych dla poszczególnych części oddzielnie (minimalna wartość netto): Części zamówienia: Część I Spawalnia Wartość dostawy 3 000,00 zł Część II Wózek jezdniowy Wartość dostawy 20 000,00 zł Część III Materiały i wykonanie instalacji gazowej stanowiskowej do stacjonarnych stanowisk spawania gazowego Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku SUMA (łączna kwota) 23 000,00 zł z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania/wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy dostawa/dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca składający ofertę na całość zamówienia powinien złożyć dokumenty potwierdzające wykonanie/wykonywanie dostaw na łączną kwotę z uwzględnieniem poszczególnych składowych kwot wyszczególnionych w powyżej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt. 5.2. SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ), W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców odrębnie tworzących konsorcjum. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, celem wykazania braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów, dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualne na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt. 5.3. SIWZ(załącznik nr 4 do SIWZ). Wykaz dostaw potwierdzających, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zamówienie na dostawy, w zakresie spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej określonej w pkt. 5.3.1. ppkt 3) niniejszej SIWZ oraz załączeniem dowodów, określających, czy dostawy zostały zrealizowane w sposób należyty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie, są: 1) referencje, lub 2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, 3) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp, „w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1.3. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia”; Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (…) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (…)”. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów (o których mowa w art. 22a ustawy Pzp), musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumentów podmiotu trzeciego w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca polega na zasobach innego podmiotu. a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje dostawę, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia Z treści dokumentu (zobowiązania) – wzór załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy), musi jednoznacznie wynikać: stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących sytuacjach: 1. Zmiana terminu wykonania umowy: a) będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. b) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, którym Wykonawca nie mógł zapobiec mimo zachowania należytej staranności, termin dostawy może ulec przedłużeniu, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie przewidzianej w par. 10 ust. 1 umowy, wyznaczając dodatkowy termin dostawy. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie może w żadnym przypadku spowodować podwyższenia ceny. c) wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Strona powołująca się na okoliczności siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu, termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności. 2. Inne zmiany: a) w sytuacji, gdy urządzenia/sprzęty określone w specyfikacji, a następnie w umowie, przestały być produkowane/zostały wycofane ze sprzedaży i są niedostępne albo zostały uznane przez producenta za przestarzałe lub nieobjęte wsparciem technicznym, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu umowy na wersję o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. W takim przypadku zmiana nie powinna powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ, w/w zamianę przedmiotu umowy Zamawiający rozpatrzy, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia i propozycji zamiany. b) w przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę towaru o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikającej z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta o niedostępności zaoferowanego towaru, opinia o nie gorszych parametrach technicznych towaru zamiennego niż zaoferowany w ofercie). Zamiana zaoferowanego towaru wymaga zgody Zamawiającego, którą Zamawiający udzieli niezwłocznie, gdy otrzyma wymagane dokumenty. c) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-07, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Spawalnia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw do spawania gazowego – acetylen, tlen. Palnik do spawania, lutowania, dysze do podgrzewania, lutowania, spawania. Przewód gazowy duet min 10m. Reduktor tlenowy wg spec. poniżej Reduktor acetylenowy wg spec. poniżej. Butla acetylen z ważną legalizacją. Butla tlen z ważną legalizacją 40L. Bezpiecznik przyreduktorowy tlen. Bezpiecznik przyreduktorowy acetylen. Zestawy gotowy do użycia. Wózek transportowy. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Ilość 4 szt; 2. Węże do spawania - Wąż do spawania podwójny 10 mb tlen-acetylen OKUTY. Średnica wewnętrzna/zewnętrzna węża acetylen 8/15 [mm]. Średnica wewnętrzna/zewnętrzna węża tlen 6,3/13,3 [mm]. - Ciśnienie robocze 20 bar, - Ciśnienie rozrywające 60 bar. - Odporny na promieniowanie UV. - Zakres pracy od -20 st C do + 80 st. - Skład węża 2 warstwy gumy + 1 warstwa tekstylna. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Ilość 4 szt. 3. Gogle do spawania - Gogle do spawania z podnoszoną szybką, stopień zaciemnienia 5, wewnątrz bezbarwne, metalowe. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Ilość -12 szt. 4. Reduktory tlen + acetylen. Rodzaj gazu: Tlen. Gwint na wlocie: G 3/4. Znamionowe ciśnienie wlotowe: 200 bar (20 MPa). Zakres ciśnień wylotowych: 0,5 - 10 bar (0,05 - 1 MPa). Rodzaj gazu: Acetylen. Gwint na wlocie: jarzmo. Znamionowe ciśnienie wlotowe: 25 bar (2,5 MPa). Zakres ciśnień wylotowych: 0,1-1,5 bar (0,01-0,15 MPa). Okres gwarancji: 24 miesiące Ilo,ść - 4 szt. 5. Przecinarka do metalu tarczowa. Do cięcia stali, metali lekkich. Układ chłodzenia. Szybkomocujące imadło. Moc silnika: min. 1 kW. Cięcie pod kątem od -90° do +90°. Podziałka kątowa. Imadło maszynowe wyposażone w niezależnie nastawiane szczęki. Min. średnica ciętego pręta: fi50. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Ilość -2szt. 6. Szafa serwisowa z szufladami. Obciążenie maksymalne: min. 300 kg. Rozmiary min. [cm]: 89x59x39. Wysuwane szuflady na prowadnicach z łożyskami kulkowymi, min. 5 szuflad. Zamykana na kluczyk. Stalowa konstrukcja. 4 koła w tym min. jedno wyposażone w blokadę, min. 2 obrotowe. Uchwyt transportowy. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Ilość 6 szt. 7. Zestaw do cięcia – acetylen, tlen Rękojeść typ 216 z nakrętką 1 szt. Nasadki do spawania nr 1÷6 6 szt. Nasadka do cięcia 1 szt. Dysze tnące typ Y12A 4 szt. Dysza podgrzewająca typ Y12A 1 szt. Przystawka do cięcia 1 szt. Klucz 1 szt. Wałeczki do czyszczenia otworów 1 kpl. Uszczelki zapasowe 1 kpl. Opakowanie: kaseta metalowa 1 szt. Opakowanie: pudełko - 1 szt. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Ilość 4 szt 8. Rękawice spawalnicze. Długość rękawicy 35 cm, szyte trudno palnymi i odpornymi na gorąco nićmi z kevlaru. Całodłonicowe - część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry licowej, w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem wykonanym ze skóry sięgającym do połowy przedramienia. Zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 2), EN407 (poziomy odporności: 4 1 3 X 4 X) i EN12477 TYP. Ilość 12 szt. 9. Fartuch spawalniczy – skóra licowa. Rozmiar uniwersalny. Wymiary 100x80 cm, regulacja solidnymi pasami, szybkie rozpięcie dzięki specjalnej klamrze. Szyty nicią Kevlar . Ilość 6 szt. 10. Zestaw instrukcji BHP. 1. Instrukcja BHP przy spawaniu acetylenowym. 2. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym. 3. Instrukcja BHP składowania i transportowania butli tlenowych i acetylenowych. 4. Ogólne instrukcje BHP przy pracach spawalniczych. 5. Instrukcje BHP spawanie gazowe ręczne na stanowisku stałym. Ilość 4 szt. 11. Zestaw tablic BHP. Zestaw tablic BHP: nakaz stosowania maski spawalniczej, nakaz stosowania ochrony słuchu, nakaz stosowania ochrony oczu, nakaz stosowania przyciemnianych gogli ochronnych, nakaz stosowania ochrony stóp, nakaz stosowania ochrony rąk, nakaz stosowania ochrony twarzy, nakaz stosowania fartucha ochronnego. Ilość 4 szt. 12. Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokościach. Szelki przeciw upadkowe 3-punktowe wyposażone w Pas pozycjonujący. Możliwość dopasowania do sylwetki. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Ilość 3 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39116210-6, 42662000-4, 42662100-5, 42662200-6, 44315100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wózek jezdniowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego z napędem Benzyna/LPG spełniającego następujące warunki: udźwig nominalny: min. 1.5 T, minimalna wysokość podnoszenia: 3000mm, maksymalna wysokość wózka (ze złożonym masztem): 2100 mm, napęd Benzyna/LPG, automatyczna skrzynia biegów, oświetlenie robocze przód i tył, sygnał cofania, lusterko wsteczne panoramiczne, krata ochrony ładunku, maszt DUPLEX z wolnym skokiem, przesuw boczny masztu, koła niebrudzące SE, minimalna długość wideł 900 mm, minimalna gwarancja 36 miesięcy lub 1500 mth (co nastąpi wcześniej), wózek musi być zarejestrowany we właściwym terenowo dla Gniezna Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego, bezpłatne szkolenie dla 3 pracowników CKZiU z obsługi wózka min. 2 roboczogodziny, instrukcja obsługi w języku polskim, DTR, katalog części zamiennych, certyfikat bezpieczeństwa, dokument gwarancyjny, wózek powinien być dostarczony do siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, posiadać gwarancję producenta na okres minimum 24 miesiące,.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 42400000-3, 42415110-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Materiały i wykonanie instalacji gazowej stanowiskowej do stacjonarnych stanowisk spawania gazowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Stół spawalniczy z czterema stanowiskami do nauki spawania gazowego ustawione w formie kwadratu o boku min. 180 cm. Każde stanowisko jest wyposażone w stalowy ruszt oraz szufladę do usunięcia odpadów powstających w procesie spawania. Ponadto stół szkoleniowy jest wyposażony w centralnie zasilaną instalację gazową (tlen, acetylen) umożliwiającą szybkie przyłączenie zestawu palnikowego na każdym stanowisku za pośrednictwem szybkozłącza lub zaworu odcinającego oraz bezpieczniki przedreduktorowe tlenowe i acetylenowe. Całość konstrukcji wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej farbą antykorozyjną oraz nawierzchniową RAL 5015. Ilość: 1 komplet 2.Parawan spawalniczy dzielący stół na 4 stanowiska. Ilość: 1 komplet Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 45330000-0, 45262680-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Skrócenie terminu realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: