Przetarg

Dostawę armatury wodociągowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2021

27-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, Komunalny Zakład Budżetowy
Szamotulska 16,64-550 Duszniki
tel. 612919107
fax. 612919145
e-mail: kzb@duszniki.eu
http:// http://www.kzb-duszniki.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 616740-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Gmina Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, Komunalny Zakład Budżetowy: Dostawę armatury wodociągowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, Komunalny Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny 63125836500000, ul. Szamotulska  16 , 64-550  Duszniki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612919107, e-mail kzb@duszniki.eu, faks 612919145.
Adres strony internetowej (URL): http://www.kzb-duszniki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowy zakład budżetowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.kzb-duszniki.pl/przetargi-powyzej-30-000-euro

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę armatury wodociągowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w roku 2021
Numer referencyjny: KZB.271.01.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa rur i osprzętu, studzienek kanalizacyjnych ściekowych, przewodów rurowych, wyrobów z żeliwa, łączników do przewodów rurowych, rurki i osprzęt, zaciski i kołnierze naprawcze, złącza do przewodów rurowych z PCV i PE. Szczegółowy wykaz rodzajów i ilości określa załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający przewiduje zmiany ilości potrzebnych materiałów w poszczególnych pozycjach. Wykonawcy-dostawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu

II.5) Główny kod CPV: 44163000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44130000-0
44163130-0
44164310-3
44167400-2
44470000-5
44163240-4
44167200-0
44163230-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-01-01 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wprowadza także w tym postępowaniu podstawy do wykluczeniaprzewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układziew postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przezlikwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655 ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiemwykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnympostanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przezlikwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybieart.366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.z 2019r. poz. 498, 912, 1495 i 1655 );Terminy. Wykluczenie wykonawcy następuje:1) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13 lit.a-c i pkt 14, gdy osoba, o którejmowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt13 lit.a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającegozaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony innyokres wykluczenia;2) w przypadkach, o których mowa:a) w art.24 ust.1 pkt 13 lit.d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, zostałaskazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt 13 lit.d,b) w art.24 ust.1 pkt 15,- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyrokupotwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyrokuzostał określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzającazaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;3) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata oddnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;4) w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki zostałprawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;5) w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okresobowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20lub art. 24 ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środkisą wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienieszkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynieniepieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanufaktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środkówtechnicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszymprzestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniuwykonawcy.Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotemzbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzieleniezamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególneokoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawieart. 24 ust. 8. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniemwykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jegoudział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców (art. 23 ustawyPzp - konsorcjum) każdy z jej uczestników nie może podlegać wykluczeniu z postępowaniai odrębnie musi wykazać to w postępowaniu - podobnie jak wykonawca składający ofertęsamodzielnie.Jeżeli wykonawca zamierza wykonanie części zamówienia zlecić podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstawdo wykluczenia złożyli oświadczenia / dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wg następujących zasad:a) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w terminie składania ofert każdyz wykonawców składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(załącznik nr 4 do siwz). W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) składa to oświadczenie każdy z jej uczestników.b) na podstawie art. 24 ust. 11 każdy wykonawca, w terminie 3 dni od dniazamieszczenia na stronie internetowej : http://www.kzb-duszniki.pl/ informacji „z otwarcia ofert” o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którejmowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 zgodnie z treścią załącznika nr 4 do siwz. Wraz zezłożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania zinnym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu oudzielenie zamówienia. W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) składa tooświadczenie każdy z jej uczestników. Uwaga - oświadczenie/wypełniony załączniknr 4 nie należy składać do oferty. Aby było skuteczne, należy je złożyć dopiero pootwarciu ofert (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp).c) W trakcie badania i oceny ofert, gdy zamawiający dokona punktacji ofert niepodlegających odrzuceniu i których wykonawcy nie podlegali wykluczeniu - zostaniewezwany tylko jeden wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (znajwiększą ilością punktów) do złożenia dokumentu potwierdzającego brak podstawdo wykluczenia, który został wskazany w pkt VI.3.1.1) siwz (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzeniabraku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy) z obowiązkiem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 5 pkt 1 wterminie zakreślonym w tym wezwaniu. Dokument ten wszyscy wykonawcy niemuszą składać do oferty, gdyż ta czynność nie ma większego wpływu na sposóbprowadzenia procedury badania i oceny ofert wskazane powyżej. W przypadku ofertywspólnej dokument potwierdzający na wezwanie o którym była mowa powyżejmuszą złożyć wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 .Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny jeżeli wynika ona wprost z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku ze zmianą wysokości stawki podatku VAT i to w zakresie wynikającym z przepisów. 3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości poszczególnych materiałów a Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. 4. Wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ilości zamawianych materiałów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH