Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
eba sp. z o.o.eba sp. z o.o.

Przetarg

Roboty budowlane w zakresie wymiany bram stalowych w budynku nr 16 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 28/20/N

19-05-2020, 00:00

Dane kontaktowe

41 Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Brygady Pościgowej 5,08-521 Dęblin
tel. 261 517 525,
fax. 261 519 536
e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl,
http:// www.41blsz.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 541523-N-2020 z dnia 2020-05-19 r.

41 Baza Lotnictwa Szkolnego: Roboty budowlane w zakresie wymiany bram stalowych w budynku nr 16 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 28/20/N
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, krajowy numer identyfikacyjny 61456920000000, ul. ul. Brygady Pościgowej  5 , 08-521  Dęblin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 517 525, , e-mail 41blsz.przetargi@ron.mil.pl, , faks 261 519 536.
Adres strony internetowej (URL): www.41blsz.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.41blsz.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.41blsz.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna - ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (oryginał, postać papierowa) opatrzoną własnoręcznym podpisem. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego.
Adres:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin, Kancelaria Jawna, budynek Nr 226, pokój nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w zakresie wymiany bram stalowych w budynku nr 16 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 28/20/N
Numer referencyjny: Nr 28/20/N
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wymiany bram stalowych w budynku nr 16 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 28/20/N.Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ (załącznik Nr 3 do umowy), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy) oraz Projektem Budowlano-Wykonawczym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest również wykonać roboty budowlane nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarem Robót, Projektem Budowlano-Wykonawczym oraz ogólnymi warunkami umowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji) zawierają następujące załączniki do SIWZ:- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 7;- Przedmiar Robót - załącznik Nr 8;- Projekt Budowlano-Wykonawczy – załącznik Nr 10;- ogólne warunki umowy - załącznik Nr 53. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami, niezbędnymi do realizacji robót budowlanych nastąpi Wykonawcy, w obecności Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru w branży budowlanej, w ciągu 10 dni (dziesięciu dni) od dnia podpisania umowy. Z czynności przekazania terenu budowy sporządzony zostanie protokół, podpisany przez strony. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w całości, w terminie 120 dni kalendarzowych (stu dwudziestu dni) od dnia podpisania umowy oraz zgłosić na piśmie gotowość robót budowlanych do odbioru końcowego z określeniem daty zakończenia robót budowlanych (zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Jawnej Zamawiającego tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie). Prace związane z remontem budynku nr 16, w kompleksie wojskowym Dęblin - Twierdza powinny być wykonywane w godzinach: od godziny 7:00 do 15:00, potrzebę realizacji robót w dni robocze po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy należy zgłaszać co najmniej 3 dni (trzy dni) przed rozpoczęciem prac, pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę robót do Dowódcy JW 3248, 08-530 Dęblin, podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.5. Dla celów technologicznych i socjalnych Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z własnych źródeł energii elektrycznej oraz wody lub też zamontuje na swój koszt własny wodomierz lub własną rozdzielnicę elektryczną z licznikiem (urządzenia pomiarowe powinny posiadać ważną legalizację), oplombowane przez przedstawiciela Infrastruktury 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Za zużyte media, na podstawie zamontowanych liczników, Wykonawca zostanie obciążony fakturami: 1) za wodę - wystawionymi przez Zamawiającego; 2) za energię elektryczną - przez zarządcę – Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin, po uprzednim podpisaniu umowy na korzystanie z energii elektrycznej lub wody. Wykonawca w protokole przekazania terenu budowy wskaże wariant zabezpieczenia mediów do realizacji zamówienia. 6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość robót budowlanych do odbioru końcowego z określeniem daty zakończenia robót budowlanych. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych jest wykonanie tych robót w całości i skompletowanie dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę ich prawidłowego wykonania (zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Jawnej Zamawiającego, tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie). Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 7 dni (siedem dni) od dnia otrzymania zgłoszenia dokona odbioru robót budowlanych, lub też przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby dokonać odbioru końcowego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru robót budowlanych komplet dokumentów odbiorowych, koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia odbiorui przekazania terenu robót budowlanych do użytkowania. Płatność w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze na podstawie końcowego protokołu odbioru robót, bez wad i usterek. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika7. Rozwiązania równoważne: a) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej (projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarze robót) lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub ogólnych warunkach umowy (podstawa prawna art. 29 ust. 3 oraz 30 ust. 4 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów oraz będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę; normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ich wskazanie w dokumentacji projektowej (projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarze robót) lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Nazwy materiałów i urządzeń, nazwy producentów mają stanowić jedynie podstawę do kategoryzacji zastosowanych materiałów pod względem parametrów technicznych, estetycznych i ekonomicznych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych innych producentów pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych niż opisane w dokumentacji oraz spełnienia opisanych funkcji. Przytoczone nazwy w świetle art. 29 ust. 3 ustawy Pzp należy traktować jako materiały i urządzenia przykładowe – powołanie się na konkretny produkt nie oznacza konieczności jego zastosowania. Zgodnie z prawem zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne (inne niż opisane lub wynikające z dokumentacji technicznej), to jest w żadnym stopniu nie obniżające przyjętego standardu i nie pozbawiające użytkownika rozwiązań technicznych ani nie pozbawiających użytkownika żadnych wydajności i funkcjonalności.Zamawiający w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm – dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w załącznikach nr 5, 7, 8, 10 do SIWZ, tj. w ogólnych warunkach umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, Projekcie budowlano-wykonawczym (podstawa prawna: art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). Ogólne wymagania i parametry techniczne i funkcjonalne, w oparciu o które ustalana (oceniana) będzie równoważność rozwiązań proponowanych przez wykonawców (parametry równoważności) zostały przez Zamawiającego opisane w dokumentacji technicznej oraz w załączniku Nr 9 do SIWZ (w tabeli równoważności).b) Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje w złożonej ofercie rozwiązania równoważne – w tym materiały, urządzenia i inne elementy równoważne – zobowiązany jest uzupełnić i załączyć do oferty – Tabelę Równoważności – Załącznik Nr 9 do SIWZ stanowiącą zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych z podaniem ich nazwy oraz nazwy ich producenta) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w stanowiącej opis przedmiotu zamówienia dokumentacji (w Przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej, Projekcie Budowlano-wykonawczym) ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji dokumentacji, których dotyczy. Aby uznać, że Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne do opisanych, musi on to w sposób wyraźny zadeklarować w ofercie podając konkretnie jaki produkt lub produkty/urządzenia/rozwiązania/inne elementy oferuje w zamian za jaki produkt lub produkty/urządzenia/rozwiązania/inne elementy. Wykonawca może wykazywać w złożonej ofercie równoważność oferowanych przez siebie rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) za pomocą wszelkich środków dowodowych (stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych). c) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały, urządzenia lub inne elementy muszą:- posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych);- posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.d) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego – załącznik Nr 9 do SIWZ – tabela równoważności.Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje materiały oraz inne elementy równoważne.Wykonawca oferujący roboty budowlane zgodne z opisem Zamawiającego (zgodne z wymogami i normami określonymi w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, ogólnych warunkach umowy, projekcie budowlano-wykonawczym) – nie ma obowiązku dołączania do oferty żadnych dokumentów w tym zakresie.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załącznikach nr 5, 7, 8, 10 do SIWZ, tj. w ogólnych warunkach umowy, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, Projekcie budowlano-wykonawczym. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów lub urządzeń lub innych elementów równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały, urządzenia i inne elementy, rozwiązania wskazane w dokumentacji technicznej (w załącznikach nr 5, 7, 8, 10 do SIWZ). Zamawiający podkreśla, że dokumenty mające na celu wykazanie równoważności traktuje jako element (treść) składanej oferty opisującą oferowany przedmiot zamówienia, w związku z czym nie podlegają one uzupełnieniu. Oferta wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert.8. Podwykonawstwo:8.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.8.2. Wykonawca zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym - załączniku Nr 1 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane).8.3. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. 8.4. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców, które następują w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie wykonawca zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 8.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania wykonawcy.8.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8.7. Zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (o których mowa w niniejszej SIWZ).8.8. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców.8.9. Przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.8.10. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie wskazanym powyżej, Strony postanawiają, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłoży do akceptacji Zamawiającemu: 1) projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty jej zmian wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania tych robót – na conajmniej 14 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia jej zawarcia lub jej zmiany. 8.11. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający dokona wypłaty całego wynagrodzenia umownego na rzecz Wykonawcy po wykonaniu przez niego zamówienia, jeżeli Wykonawca przedstawi: 1) oryginały oświadczeń każdego z zaakceptowanych Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności; 2) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę każdemu zaakceptowanych z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców potwierdzone przez bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z kopiami faktur, na podstawie których dokonano zapłaty. 8.12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.8.13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wskazanej powyżej, Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej płatności przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8.14. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone w ogólnych warunkach umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ).W § 13 ust. 6 ogólnych warunków umowy zapisano:Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni (trzydzieści dni) od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.W § 13 ust. 9 ogólnych warunków umowy zapisano:Zamawiający w terminie 7 dni (siedmiu dni) zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany: 1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ oraz wymagań określonych w niniejszej umowie i załącznikach do niej; 2) gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuPodwykonawcy dłuższy niż 30 dni (trzydzieści dni) od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 3) gdy kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tego zakresu robót, wynikająca z kosztorysu ofertowego, dostarczonego Zamawiającemu, 4) jeżeli treść projektu umowy lub treść projektu jej zmiany będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą. W § 13 ust. 11 ogólnych warunków umowy zapisano:Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. W § 13 ust. 26 ogólnych warunków umowy zapisano:Zamawiający w terminie 7 dni (siedmiu dni) zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany: 1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ oraz wymagań określonych w niniejszej umowie i załącznikach do niej; Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane nie może pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: przedmiot umowy z podwykonawcą powinien spełniać wymagania określone w SIWZ zgodnie z art.143 b ust. 3 ustawy Pzp; termin wykonania robót przez podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, chronologią robót wynikających z zasad sztuki budowlanej, stanowiących przedmiot umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; okres gwarancji winien być nie krótszy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę; okres gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru końcowego; termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;2) gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni (trzydzieści dni) od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 3) gdy kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tego zakresu robót, wynikająca z kosztorysu ofertowego dostarczonego Zamawiającemu; 4) jeżeli treść tej umowy lub jej zmiany jest niezgodna z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem tej umowy lub jej zmiany; 5) jeżeli treść umowy lub treść jej zmiany będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.W § 13 ust. 12 ogólnych warunków umowy zapisano:Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.8.15. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu zostały określone w ogólnych warunkach umowy (załącznik Nr 5 do SIWZ).W § 13 ust. 7 ogólnych warunków umowy zapisano:Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 8.16. Podwykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia do realizacji powierzonej mu części przedmiotu zamówienia, jeżeli do wykonania tej części zamówienia zgodnie z przepisami prawa wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień.9. Wymogi dotyczące zatrudnienia: 9.1. Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy: wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie wymiany bram stalowych w budynku nr 16 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (niezbędne do wykonania tych robót) oraz prace związane z przygotowaniem placu budowy i jego posprzątaniem po zakończeniu prac.Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących: wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy polegające na robotach budowlanych w zakresie wymiany bram stalowych w budynku nr 16 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie (niezbędne do wykonania tych robót) oraz prace związane z przygotowaniem placu budowy i jego posprzątaniem po zakończeniu prac.9.2. Czynności wykonywane przez kierownika budowy, tj. osobę pełniącą samodzielną funkcję techniczną w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Zamawiający nie wymaga, aby osoba ta – pełniąca nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy, była zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy czynności kierowania robotami – pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wykonywanych przez wymaganego: kierownika budowy).Sposób weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje dla Wykonawcy:9.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1 czynności Zamawiający uprawniony jest do:1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów;3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.9.4. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca przedstawi zamawiającemu:1) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 9.1., a których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z wymogami Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia; wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;2) na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane przez Zamawiającego z poniżej wskazanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w punkcie 9.1, a których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z poźn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.9.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt. 9.1, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 9.1. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 9.4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.9.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy, przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421160-3
45421148-3
45443000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy (art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
120

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w całości, w terminie 120 dni kalendarzowych (stu dwudziestu dni) od dnia podpisania umowy oraz zgłosić na piśmie gotowość robót budowlanych do odbioru końcowego z określeniem daty zakończenia robót budowlanych (zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Jawnej Zamawiającego tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie).Prace związane z remontem budynku nr 16, w kompleksie wojskowym Dęblin - Twierdza powinny być wykonywane w godzinach: od godziny 7:00 do 15:00, potrzebę realizacji robót w dni robocze po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy należy zgłaszać co najmniej 3 dni (trzy dni) przed rozpoczęciem prac, pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę robót do Dowódcy JW 3248, 08-530 Dęblin, podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniuo zamówieniu i niniejszej SIWZ.2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3. Zamawiający wymaga wykazania spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:3.3. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:a) warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej:- jedną robotę budowlaną na kwotę co najmniej 184 000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) obejmującą swym zakresem roboty w zakresie montażu lub wymiany stolarki budowlanej lub ślusarki wraz z robotami towarzyszącymiZamawiający dopuści Wykonawcę, który wykaże się wykonaniem 1 roboty budowlanej (wykonanej na podstawie 1 jednej umowy) na kwotę co najmniej: - 184 000,00 zł brutto - obejmującą swym zakresem montaż lub wymianę stolarki budowlanej lub ślusarki wraz z robotami towarzyszącymiwraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.Jedna robota budowlana oznacza robotę wykonaną na podstawie jednej umowy. Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia robót.b) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone.Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:- co najmniej jedna osoba - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotamiUprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonymw ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom oraz dokument potwierdzający (wykaz kierowanych/nadzorowanych robót budowlanych zawierający: dokładną datę dd-mm-rr rozpoczęcia, dd-mm-rr zakończenia udziału przy prowadzeniu robót budowlanych, adres nieruchomości, nazwę inwestora, pełnioną funkcję, zakres robót budowlanych), że osoba ta przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, na podstawie art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) - po podpisaniu umowy. Osoba ta winna posiadać ponadto aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego) – pod rygorem wstrzymania robót budowlanych do czasu uzupełnienia powyższych braków. Koszty wynikające ze wstrzymania robót budowlanych obciążają Wykonawcę. Zamawiający uzna uprawnienia wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz art. 20 a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.). Kierownikiem budowy, o którym mowa w ust. 1, może być obywatel państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który nabył kwalifikacje zawodowe - równoznaczne uprawnieniom budowlanym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawiez dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz posiada odpowiednią decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w tej ustawie. Zamawiający dopuszcza również osoby, które nie posiadają określonej wyżej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, ale posiadają uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych, określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (zgodniez art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach architektów oraz inżynierów budownictwa: obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawoduw innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytychw państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa).Osoba ta musi się wykazać następującym doświadczeniem: przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, na podstawie art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) – z podaniem następujących danych: dokładna data dd-mm-rr rozpoczęcia, dd-mm-rr zakończenia udziału przy prowadzeniu robót budowlanych, adres nieruchomości, nazwę inwestora, pełnioną funkcję, zakres robót budowlanych).4. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4.2. Stosowna sytuacja, o której mowa wyżej będzie miała miejsce wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Przedmiotowe zobowiązanie (w oryginale) wykonawca musi załączyć do oferty.4.3. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.4.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.4.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.4.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczania na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w części VI pkt. 3.3 SIWZ.Zamawiający oceni – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy – czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie poprzez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1 wskazane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.5. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego:5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VI pkt 3.3. SIWZ, powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w części VI pkt 3.3a SIWZ – posiadania zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełnić łącznie.5.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z pkt. 5.2.6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy). 7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów: 1) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów). 1.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 2.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1. i 2.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja dotycząca podwykonawców: 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podwykonawców: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy: 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podmiotów: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 5. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn.zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów".Przesłanki wykluczenia:1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w tym: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. 3. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania wykonawcę: 3.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544, 1629 i 2491). 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy i które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy w terminie złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 1637, 1669 i 2243 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA (SELF - CLEANING) 8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy oraz pkt. 16-20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 9. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów: 1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 2.1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – (wzór wykazu robót stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ);Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.Z wykazu musi wynikać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej:- jedną robotę budowlaną na kwotę co najmniej 184 000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) obejmującą swym zakresem roboty w zakresie montażu lub wymiany stolarki budowlanej lub ślusarki wraz z robotami towarzyszącymiZamawiający dopuści Wykonawcę, który wykaże się wykonaniem 1 roboty budowlanej (wykonanej na podstawie 1 jednej umowy) na kwotę co najmniej: - 184 000,00 zł brutto - obejmującą swym zakresem montaż lub wymianę stolarki budowlanej lub ślusarki wraz z robotami towarzyszącymiwraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.Jedna robota budowlana oznacza robotę wykonaną na podstawie jednej umowy.Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia robót.b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZW wykazie Wykonawca wykaże się osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:- co najmniej jedna osoba - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotamiUprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonymw ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom oraz dokument potwierdzający (wykaz kierowanych/nadzorowanych robót budowlanych zawierający: dokładną datę dd-mm-rr rozpoczęcia, dd-mm-rr zakończenia udziału przy prowadzeniu robót budowlanych, adres nieruchomości, nazwę inwestora, pełnioną funkcję, zakres robót budowlanych), że osoba ta przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, na podstawie art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) – po podpisaniu umowy. Osoba ta winna posiadać ponadto aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego) – pod rygorem wstrzymania robót budowlanych do czasu uzupełnienia powyższych braków. Koszty wynikające ze wstrzymania robót budowlanych obciążają Wykonawcę. Zamawiający uzna uprawnienia wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz art. 20 a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.). Kierownikiem budowy, o którym mowa powyżej może być obywatel państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który nabył kwalifikacje zawodowe - równoznaczne uprawnieniom budowlanym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawiez dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz posiada odpowiednią decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w tej ustawie. Zamawiający dopuszcza również osoby, które nie posiadają określonej wyżej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, ale posiadają uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych, określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach architektów oraz inżynierów budownictwa: obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa).Osoba ta musi się wykazać następującym doświadczeniem: przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, na podstawie art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) – z podaniem następujących danych: dokładna data dd-mm-rr rozpoczęcia, dd-mm-rr zakończenia udziału przy prowadzeniu robót budowlanych, adres nieruchomości, nazwę inwestora, pełnioną funkcję, zakres robót budowlanych)Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.Jeśli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Część A Oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt I); 2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ - pkt I ). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach (załącznik nr 2a i nr 2 do SIWZ - pkt II). 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt III).Oświadczenia, o których mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 6a. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Część B 7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy: 7.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy). 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i składać się w szczególności z:1.1. wypełnionego formularza ofertowego sporządzonego na wzorze stanowiącym - Załącznik Nr 1 do SIWZ;wraz z formularzem ofertowym Wykonawca złoży także:1.2. oświadczenia - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności (zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki Nr 2 i 2a do SIWZ);1.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. (W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa).1.4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy);1.5. pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.1.6. Inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy.1.7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Przedmiotowe zobowiązanie (w oryginale) wykonawca musi załączyć do oferty. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.1.8. Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje materiały oraz inne elementy równoważneWykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:1.8.1. Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych rozwiązań. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. 1.8.2. W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje w złożonej ofercie rozwiązania równoważne – w tym materiały, urządzenia i inne elementy równoważne – zobowiązany jest uzupełnić i załączyć do oferty – Tabelę Równoważności – Załącznik Nr 9 do SIWZ stanowiącą zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych z podaniem ich nazwy oraz nazwy ich producenta) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w stanowiącej opis przedmiotu zamówienia dokumentacji (w Przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej, Projekcie budowlano-wykonawczym) ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji dokumentacji, których dotyczy. Aby uznać, że Wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne do opisanych, musi on to w sposób wyraźny zadeklarować w ofercie podając konkretnie jaki produkt lub produkty/umrządzenia/rozwiązania/inne elementy oferuje w zamian za jaki produkt lub produkty/urządzenia/rozwiązania/inne elementy. Wykonawca może wykazywać w złożonej ofercie równoważność oferowanych przez siebie rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) za pomocą wszelkich środków dowodowych (stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych). 1.8.3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały, urządzenia lub inne elementy muszą: posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekt budowlano-wykonawczy); posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.1.8.4. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego – załącznik Nr 9 do SIWZ – tabela równoważności.1.8.5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załącznikach nr 5, 7, 8, 10 do SIWZ, tj. w ogólnych warunkach umowy, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót, Projekcie budowlano-wykonawczym. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty.Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje materiały oraz inne elementy równoważne. Wykonawca oferujący roboty budowlane zgodne z opisem Zamawiającego (zgodne z wymogami i normami określonymi w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, ogólnych warunkach umowy, projekcie budowlano-wykonawczym) – nie ma obowiązku dołączania do oferty żadnych dokumentów w tym zakresie.W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów lub urządzeń lub innych elementów równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje materiały, urządzenia i inne elementy, rozwiązania wskazane w dokumentacji technicznej (w załącznikach nr 5, 7, 8, 10 do SIWZ). Zamawiający podkreśla, że dokumenty mające na celu wykazanie równoważności traktuje jako element (treść) składanej oferty opisującą oferowany przedmiot zamówienia, w związku z czym nie podlegają one uzupełnieniu. Oferta wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert.Ogólne wymagania i parametry techniczne i funkcjonalne, w oparciu o które ustalana (oceniana) będzie równoważność rozwiązań proponowanych przez wykonawców (parametry równoważności) zostały przez Zamawiającego opisane w dokumentacji technicznej oraz w załączniku Nr 9 do SIWZ (w tabeli równoważności).1.9. Do oferty wykonawca powinien również pomocniczo i informacyjnie załączyć:kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ, stosując metodę kalkulacji uproszczonej, określając w nim odstawę wyceny, opis, j.m., koszt jednostkowy, wartość podając je w cenie zamówienia netto i brutto. Kosztorys winien obejmować wszystkie pozycje przedmiaru robót wraz z narzutami, opiewać na wartość zgodną z ceną ryczałtową zadeklarowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kosztorysie wykonawca powinien określić także zastosowaną stawkę roboczogodziny oraz narzuty (zastosowany procent kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku). W razie nie wyszacowania przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie ryczałtowej wykonania zamówienia.Kosztorys ofertowy ma przy cenie ryczałtowej znaczenie pomocnicze i informacyjne.2. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy:a) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy lub osoby wymienione w pkt c), b) poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), c) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa.3. Kilku wykonawców może wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.a) pełnomocnictwo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego musi dokładnie określać zakres umocowania;b) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców;c) wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez wykonawców pełnomocnika (należy podać adres na jaki ma być wysyłana korespondencja).d) pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum). Zaleca się, aby z treści tej umowy wynikały w szczególności: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podziału obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.5. Przed podpisaniem umowy wykonawca musi doręczyć potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub odpowiedni dokument gwarancyjny. 6. Przed podpisaniem Umowy, wybrany Wykonawca: 6.1. wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości i formie określonej w SIWZ oraz treści uzgodnionej z Zamawiającym (jeżeli w formie niepieniężnej); 6.2. przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji.7. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy nie zatrudniający cudzoziemców, Wykonawca nie później niż 5 dni (pięć dni) przed dniem rozpoczęcia realizacji robót dostarczy Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach wykaz osób biorących udział w realizacji umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:- imię i nazwisko osoby,- pesel i miejsce zamieszkania,- markę i numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu. 8. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie podmiot krajowy zatrudniający cudzoziemców lub podmiot zagraniczny zatrudniający pracowników nie posiadających obywatelstwa polskiegoi planowanie wprowadzenia tychże osób na teren jednostki wojskowej, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o takim fakcie nie później niż 21 dni (dwadzieścia jeden dni) przed planowanym terminem i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa decyzja Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu w 2 (dwóch) egzemplarzach wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:- imię i nazwisko osoby,- datę i miejsce urodzenia,- obywatelstwo,- numer paszportu z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności (kserokopia lub skan),- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,- czasookresu wykonania pracy,- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.Powyższe dane niezbędne są do wydania przepustek umożliwiających wejście na teren wykonania robót. W wykazie osób należy wskazać, które osoby będą realizowały, a które nadzorowały prace. W dniu zakończenia robót Wykonawca ma obowiązek rozliczenia się (zdania) wystawionych przepustek. Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego nie może wykonywać prac, robót wymagających dostępu do informacji niejawnych.9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, zobowiązuje się pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i naliczenia Wykonawcy kary umownej, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane, doświadczenie oraz aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego:- kierownika budowy - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami. ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający aktualnie obowiązującym przepisom. Osoba ta winna posiadać ponadto aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne przez cały okres obowiązywania umowy. dokument potwierdzający doświadczenie kierownika budowy: wykaz kierowanych/nadzorowanych robót budowlanych zawierający: dokładną datę dd-mm-rr rozpoczęcia, dd-mm-rr zakończenia udziału przy prowadzeniu robót budowlanych, adres nieruchomości, nazwę inwestora, pełnioną funkcję, zakres robót budowlanych), że osoba ta przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, na podstawie art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto oferty60,00
okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane/urządzenia w pełnych miesiącach40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, oraz osób wymienionych w § 4 umowy (inspektor nadzoru, osoby odpowiedzialne za realizację umowy, kierownik budowy), jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków; z tym, że w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust 1 i 3 umowy (inspektor nadzoru i kierownik budowy), osoba ją zastępująca musi posiadać przynajmniej takie same uprawnienia; 2. strony dopuszczają możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia ryczałtowego (wartości umowy) w przypadku zajścia urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, w stopniu wynikającym z tych zmian; 3. gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych; 4. jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: 1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń – przy czym zaproponowane przez Wykonawcę materiały lub urządzenia posiadają lepsze lub równe cechy, parametry i funkcjonalności, niż te będące przedmiotem oferty, w zakresie cech, parametrów, wymaganych funkcjonalności, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym wynagrodzenie, pozostają bez zmian;2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na: zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości robót, poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie; Poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie; 3) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 4) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; 5. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: 1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, działanie siły wyższej tj: powódź, huragan, intensywne opady deszczu, gradu, śniegu niskich temperatur w dzień i w nocy i ich skutków, 2) stwierdzenia braków lub błędów projektowych, o czas niezbędny na poprawienie lub uzupełnienie projektu. Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej. 6. Zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku, gdy: 1) konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, 2) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,3) konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, 4) w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem trybu opisanego w § 13 umowy (zapisy o podwykonawstwie). 5) wprowadzenia nowego podwykonawcy lub zmiany zakresu podwykonawstwa - zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy). Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców.7. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 3, pkt 5, pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.8. Zamawiający przewiduje również (zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 ustawy Pzp) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:1) stawki podatku od towarów i usług,2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.Ad.1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku VAT, zastosowanej przez Wykonawcę w ofercie złożonej w przedmiotowym postępowaniu. Ad.2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w części stanowiącej koszty ponoszone na wynagrodzenie zatrudnionych w ramach umowy o pracę pracowników (dotyczy umów pracowników z minimalnym wynagrodzeniem) albo w ramach umowy cywilno – prawnej (dotyczy umów zleceniobiorców/wykonujących dzieło z minimalną stawką godzinową) w okresie obowiązywania umowy.W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie w odpowiedniej pozycji kalkulacji z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana uwzględniać będzie wyłącznie wzrost wynagrodzenia w stosunku do osób realizujących zadania przedmiotu niniejszej umowy zatrudnionych na podstawie umowyo pracę z ustalonym minimalnym wynagrodzeniem lub minimalną stawką godzinową.W opisanym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego z określeniem uzasadnienia zmiany, propozycji zmiany wynagrodzenia oraz wykazania wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów od Wykonawcy rozpatrzy wniosek o zmianę. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do propozycji Wykonawcy w zakresie zmian wysokości ceny umowy, stanowisko Zamawiającego będzie w tej mierze ostateczne.Ad.3) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu i wysokości składek określonych w pkt 3 w stosunku do osób realizujących zadania przedmiotu niniejszej umowy wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie.Podstawę zmiany wysokości wynagrodzenia stanowić będzie zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy zawierający szczegółowe dane analityczne z uwzględnieniem zmian jak wyżej.Uzasadnione zastrzeżenia i zmiany Zamawiającego do tak przedłożonych kalkulacji będą wiązały strony w przedmiocie ustalenia obowiązującej stawki roboczogodziny
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej dla robót budowlanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. 5 350 000 euro.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy zamówienia (art. 36 ust. 2 pkt. 1 Pzp).4. Zamawiający nie wymaga składania ofert wariantowych; zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp).5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 Pzp).6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.7. Zamawiający nie przewiduje:a) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 ustawy Pzp);b) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 ustawy Pzp);c) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 ustawy Pzp).8. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).9. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.11. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy (art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp).12. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 13. Zamawiający informuje, iż w tym postępowaniu nie ma wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 – 521 Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920, kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl oraz ewentualnie w przypadku braku możliwości przesłania informacji na powyższy adres przetargi.41blsz@wp.plW sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 261 518 821, e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty budowlane w zakresie wymiany bram stalowych w budynku nr 16 (obiekt zabytkowy) w kompleksie wojskowym Dęblin – Twierdza, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – Nr 28/20/N” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Pzp – protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5 Pzp, stosuje się odpowiednio. W kontekście przetwarzania - a dokładnie udostępniania danych osobowych zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, zawartych w protokole lub załącznikach do protokołu; zamawiający ma prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania, w tym przekazanej przez wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe (art. 9 RODO); zamawiający będzie mógł skorzystać również z innych ograniczeń zasady jawności wskazanych w art. 8 ust. 3-5 ustawy Pzp. Każde inne przetwarzanie, z wyjątkiem przechowywania protokołu i załączników, możliwe będzie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach: - zamawiający, w zakresie wykonywania obowiązku z art. 15 ust. 1-3 RODO, ma możliwość żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji;- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować ingerencją w treść przechowywanego protokołu oraz jego załączników; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.15. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SIWZ).16. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskie-go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia (ograniczona zasada jawności w zamówieniach publicznych w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO, co do celu - korzystanie ze środków ochrony prawnej oraz do czasu przetwarzania - do upływu terminu na ich wniesienie).17. Zamawiający informuje, iż w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.18. Na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamawiający informuje o następujących ograniczeniach:1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.3) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.19. Na podstawie art. Art. 93 1a. ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH