Przetarg

„Zakup i sukcesywna dostawa drutu stalowego do pras belujących na potrzeby Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu”

30-12-2022, 12:48

Dane kontaktowe

SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Nadwiślańska 36,32-600 Oświęcim
e-mail: biuro@sok-oswiecim.biz
http:// http://www.sok-oswiecim.biz/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i sukcesywna dostawa drutu stalowego do pras belujących na potrzeby Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072112556

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nadwiślańska 36

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@sok-oswiecim.biz

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sok-oswiecim.biz/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i sukcesywna dostawa drutu stalowego do pras belujących na potrzeby Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f138c1f8-86d8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525950

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, adres strony internetowej:https://www.miniportal.uzp.pl/. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem:https://www.miniportal.uzp.gov.pl/, poczty elektronicznej biuro@sok-oswiecim.biz oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający podał w informacjach ogólnych
niniejszej SWZ ID postępowania w BZP. W osobnym załączniku do swz Zamawiający podał ID do postępowania w systemie miniportal, Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 19 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty): za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany powyżej w informacjach ogólnych oraz poczty elektronicznej Wykonawcy wskazanej w formularzu oferty. Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art.13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4.05.2016, informuje, że: Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator") jest Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim, 2) inspektor ochrony danych osobowych w Spółce - e-mail: biuro@sok-oswiecim.biz; tel.:+48338427031; Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w przypadku wyboru Pana oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych; dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy. Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust.1 lit.b ogólnego rozp o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”. Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Obowiązek podania osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu. Posiadacie Państwo: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy dopełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art.13 i art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Pozostałe kwestie wskazane są w rozdziale 1.4 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOK/07/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest zakup i sukcesywna dostawa drutu stalowego do pras belujących na potrzeby Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w ilości szacunkowej do 20 ton. Zamawiający gwarantuje dostawy na poziomie minimum 50% wskazanej ilości, tj. 10 ton.
2. Drut będący przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeznaczony do belowania surowców wtórnych w dwóch rodzajach pras belujących, które są własnością Zamawiającego:
1) MAC 106 producent Macpresse Europa S.R.L.
2) AVOS 1410/-S/1411 producent Averman
3. Wymagania techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia:
1) ciągniony na zimno;
2) wykonany ze stali niskowęglowej w gatunku: C4D, SAE1006 oraz S235JRG
3) żarzony miękki,
4) olejowany na całej powierzchni,
5) przekrój Ø 3,4 mm,
6) wytrzymałość na zrywanie w przedziale 360-420 mm²;
7) normy związane: PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007, PN-EN ISO 16120-1:2017-07, PN-EN 10204:2006 (lub równoważnych),
8) przeznaczony do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych prasach belujących.
4. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.
5. Drut będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego, we wskazane przez niego miejsce, na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, transportem Wykonawcy i na jego koszt, przy wykorzystaniu jego personelu. Rozładunek dostarczonego towaru jest obowiązkiem Zamawiającego i odbywa się przy użyciu jego sprzętu, pod nadzorem przedstawiciela Wykonawcy.
6. Minimalna wielkość jednorazowej dostawy wynosić będzie od 1 Mg do 3 Mg.
7. Każda dostawa realizowana będzie w terminie do 14 dni liczonych od dnia przesłania przez Zamawiającego zamówienia jednostkowego.
8. Drut ma być dostarczany w dwóch asortymentach w zależności od potrzeb Zamawiające-go:
1) w kręgach o wymiarach: średnica zewnętrzna od 750-800 mm, średnica wewnętrzna 400-450 mm, ciężar 200-250 kg, w ilości do 6 ton,
2) w pakietach o wymiarach: średnica zewnętrzna 320-330 mm, średnica wewnętrzna 200-210 mm, ciężar ok. 40 kg, w ilości do 14 ton,
9. Na każdej z palet powinna znajdować się informacja / metka z wagą brutto oraz netto dostarczanego przedmiotu umowy.
10. Kręgi powinny być zabezpieczone metodą zapewniającą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniem oraz zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych w okresie co najmniej 6 m-cy,(folia termokurczliwa, stretch itp.- każda z rolek na obwodzie powinna być powiązana drutem / pospinane taśmami stalowymi w min. 3 miejscach).
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z każdą jednorazową dostawą, przed każdym rozładunkiem, komplet niezbędnych dokumentów, dotyczących przywiezionego drutu, zawierający świadectwo jakości, wskazujące co najmniej następujące parametry: gatunek stali, wytrzymałość na rozciąganie, średnicę i wydłużenie.
12. Odbiór odbywać się będzie na podstawie wcześniejszej wymaganej awizacji terminu dostawy (telefonicznie oraz poprzez wiadomość elektroniczną) na min. 24 godziny przed planowaną dostawą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44333000-3 - Drut

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Powtórzenie dostaw na kolejne okresy czasu

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający oświadcza, iż przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.

Zamawiający oświadcza, iż przewiduje udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia na dodatkowe dostawy (do 20% wartości zamówienia podstawowego), polegające na powtórzeniu podobnych dostaw (zwiększenie bieżących dostaw), jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Dodatkowo takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości, a informacja o ww. została umieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający z uwagi na bieżące potrzeby przewiduje możliwość zwiększenia bieżących dostaw drutu do 20% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 ustawy, z zachowaniem
przepisów art. 110 ust. 2 ustawy.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.
Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:.
d.1. posiadania wiedzy i doświadczenia:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub jest w trakcie wykonywania minimum jednej dostawy zgodnej z zakresem przedmiotu zamówienia tj.: wykonanie co najmniej jednej dostawy obejmującej dostawę co najmniej 9 ton drutu żarzonego o łącznej wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto, które zostały należycie wykonane.
Uwagi:
1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał
wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres dostaw od wymaganych przez Zamawiającego.
d.2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia): Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.
d.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym:
Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
1) Oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.1.
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r., poz. 107 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.4 do SWZ.
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt. 2) stosuje się.
3. Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych w przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu – Wykonawca przedkłada dowody wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust.2 ustawy Pzp. (samooczyszczenie).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia:
1) Wykazu zrealizowanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 1.3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z art.7 pkt 20 nowego Pzp przez pojęcie przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.
Przedmiotowe środki dowodowe mogą przybrać postać dokumentów bądź też innych środków – w przedmiotowym postępowaniu oświadczenia Wykonawcy wskazującego na dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia. Zostały one wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia oraz powinny zostać złożone
przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego służą ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiąc podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty.
Przedmiotowy środek dowodowy:
a) w postaci opisu technicznego oferowanego drutu Wykonawca składa na druku stanowiącym załącznik nr 1.6 do swz wraz z ofertą.
b) w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, zaświadczeń/kart technicznych lub katalogowych/atestów lub innych dokumentów zawierających w szczególności: opisy, charakterystykę materiałową, z których bezsprzecznie i precyzyjnie będzie wynikać, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-jakościowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Postanowienia pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określone w rozdz. 6.3 swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu i tylko w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) terminu wykonania Umowy, pod warunkiem, że:
a) nastąpiło wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego,
b) z przyczyn technicznych, leżących po stronie Zamawiającego brak jest możliwości odbioru drutu lub dokonania innych odbiorów przez przedstawiciela Zamawiającego, np. z powodu absencji pracowniczej;
c) Zamawiający zmienił miejsce dostawy na terenie miasta Oświęcim,
d) wystąpiły przyczyny techniczne, niezawinione przez Wykonawcę, związane w szczególności z okresowym brakiem dostępności materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, u producenta lub wstrzymaniem produkcji tych materiałów, poparte oświadczeniem producenta materiałów lub, w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta innym dokumentem,
e) termin ten nie może być dotrzymany ze względu na działanie organów administracji lub innych podmiotów, polegające w szczególności na:
􀀀 przekroczeniu zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień lub innych aktów lub dokumentów;
􀀀 wskazaniu konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub decyzji (stanowiska) innego organu, której nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.
f) Termin wykonania Umowy zostanie dostosowany do czasu niezbędnego do wykonania Umowy.
2) części zamówienia realizowanej przez Podwykonawcę, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
3) osoby Podwykonawcy, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz nie zachodzą wobec nowego podwykonawcy podstawy wykluczenia;
4) zmian zapisów Umowy, w przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; a także w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa;
5) zmiany zakresu przedmiotu umowy, w przypadku:
a) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych, nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawarcia Umowy,
b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, poprzez zmniejszenie jej zakresu, przy czym Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50% wartości wskazanej w OPZ,
c) konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia, powstałej na etapie realizacji Umowy a okoliczności te mają bezpośredni wpływ na sposób realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienia Umowy zostaną dostosowane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
Pozostałe zmiany umowy znajdują się w swz i wzorze umowy (limitowana ilość znaków w ww. punkcie).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-09 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa oferte za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-09 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający - działając w oparciu o zapisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r., poz. 835) - wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
3) Wykluczenie w oparciu o przesłanki określone w ust. 7 następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej.
4) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przepisów określonych w ust. 7 Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.
5) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w oparciu o przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w
tym zakresie, które zostało ujęte w treści załącznika nr 1.1 do SWZ.
6) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający bada również, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy – w tym określonych w ust. 8 i następnych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do
złożenia oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Stosowne oświadczenie zostało zawarte w treści załącznika nr 1.2 do SWZ.
7) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia również w zakresie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego weryfikacji złożonego oświadczenia.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.