Przetarg

Adaptacja pomieszczeń w budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu

19-09-2022, 15:15

Dane kontaktowe

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU
ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3,26-612 Radom
tel. tel. (048) 384-20-74/75
fax. fax. (048) 363-48-73
e-mail: kancelaria@pupradom.pl
http:// http://bip.pupradom.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń w budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w
Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 671983721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-612

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: tel. (048) 384-20-74/75

1.5.8.) Numer faksu: fax. (048) 363-48-73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pupradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pupradom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja pomieszczeń w budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w
Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d47f33b9-3818-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354351

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029080/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Adaptacja pomieszczeń w budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie
platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom
3) Preferowanym kanałem komunikacji między Zamawiającym a wykonawcami jest formularz o nazwie: „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego” na https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
2) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
3) włączona obsługa JavaScript,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
6) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
8) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w
szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. poprzez
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na brak dotrzymania wymogu braku możliwości
zapoznania się z ofertą przed terminem jej złożenia, o którym mowa w art. 221 ustawy Pzp.
10) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od
osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
w Radomiu. Kontakt: listownie: 26-612 Radom, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną
na stronie www.radom.praca.gov.pl, telefonicznie: 48 384-20-80,48 386-70-442) Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych z wyznaczonym
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl.
3) Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn Adaptacja pomieszczeń w budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Radomiu w trybie podstawowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe
Wykonawcy mogą być przetwarzane w ramach postępowania.
4) Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Państwa dane mogą zostać
udostępnione innym uczestnikom tych postępowań i procedur oraz podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, a także inne podmiotom z którymi administrator posiada umowy o powierzeniu danych.
5) Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań Administratora, a następnie -
zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6) Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
7) Informacja o wymogu zbierania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów
prawa.
8) Pozyskiwanie danych z innych źródeł. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dane te są
pozyskiwane z publicznych rejestrów lub ewidencji albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania
publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania.
Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym opis przysługujących
Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.pupradom.pl oraz
w serwisie informacyjnym www.radom.praca.gov.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.TP.26.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1)Przedmiotem zamówienia jest remont kilku pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku Filii PUP w Pionkach
przy ul Kozienickiej 34 polegający na przystosowaniu wnętrza do potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w
Radomiu.
2) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji technicznej wg załącznika nr 8 do SWZ na którą
składają się;
a) część architektoniczno- konstrukcyjna - załącznik nr 8a do SWZ,
b) część - instalacja elektryczna i teletechniczna– Załącznik nr 8b do SWZ
c) część instalacja sanitarna - załącznik nr 8c do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262310-7 - Zbrojenie

45262520-2 - Roboty murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości
do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: Cena brutto (C) - 60%; Okres gwarancji jakości na
wykonane roboty budowlane (G)- 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z przepisem art. 112 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki udziału w
postępowaniu:
a) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż: w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie: wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na remoncie pomieszczeń , w których przeprowadzone
zostały prace ogólnobudowlane, instalacyjne elektryczne i hydrauliczne o wartości co najmniej 300 000 zł brutto.
Zamawiający uzna za spełniony ten warunek w sytuacji gdy wykonawca wykonana te prace w ramach jednego zamówienia
o wartości co najmniej
300 000 zł brutto lub w ramach różnych zamówień aby wartość łączna wykonanych prac wynosiła 300 000 zł brutto.
Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VI
ust. 3 pkt 1.
b) odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż
dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo
wykonywania zawodu tj.:
oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:
1) minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi bez ograniczeń,
2) minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych ,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
3) minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Od Wykonawcy najwyżej
ocenionego Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 dotyczącym braku
podstaw do
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP złożonego wraz z ofertą .
2. jeżeli wystąpi podmiot udostepniający zasoby oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125ust.5 dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP złożonego wraz z ofertą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z dyspozycją art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
Rodzaj środka dowodowego:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty;
- w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V pkt 1 lit. a). Wzór wykazu robót
budowlanych stanowi załącznik 6 do SWZ.
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie
robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane w których
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Forma złożenia ( Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci
cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem
kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany na wezwanie
Zamawiającego.)
2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V pkt 1 lit. b) Wzór wykazu osób
stanowi załącznik 5 do SWZ. ( Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo
kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany na
wezwanie Zamawiającego).
3) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – wg. zał. nr 9 do SWZ) (
Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego
odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez, wykonawcę podpisem kwalifikowanym,
zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany na wezwanie Zamawiającego).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
a) Wymagany dokument: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi
załącznik 7 do SWZ.( Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo
kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot
udostępniający zasoby podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy))
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający
żąda od wykonawcy:
1) Wymagany dokument: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów,
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów. (Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem
zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza
podpisem kwalifikowanym.Dokument składany wraz z ofertą).
2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia:
a) Wymagany dokument: Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego. (Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub
osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem
poświadcza mocodawca podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub notariusz podpisem kwalifikowanym.
Dokument składany wraz ofertą).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 ( słownie: trzy tysiące złotych )
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: Banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr rachunku 89 1600 1462 1821
3661 1000 0006  z dopiskiem „Wadium do postępowania nr ZP.TP.26.19.2022 Adaptacja pomieszczeń w budynku Filii PUP
w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu ”
2) w gwarancjach bankowych lub
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako
ostateczny termin składania ofert) i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, o którym mowa w
rozdz. XII ust. 1, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za datę wniesienia wadium
przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:
1) nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi
(Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy:
a) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) oferta zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca):
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy);
2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie
beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego),
3) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z
gwarancji lub poręczenia.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty
dowód potwierdzający dokonanie przelewu.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa przepis art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(np. konsorcja, spółki cywilne) – winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W wypadkach, o których mowa w pkt 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w ofercie
oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznik
1);
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie wskazanym w projekcie umowy załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pup_radom do upływu terminu składania ofert

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni