Przetarg

„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Nowy Targ” – z podziałem na 8 części zamówienia”

23-05-2022, 13:06

Dane kontaktowe

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Żelazna 59a ,00-848 Warszawa
e-mail: Renata.Jablonska@wody.gov.pl
http:// https://www.wody.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Nowy Targ” – z podziałem na 8 części zamówienia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Renata.Jablonska@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Nowy Targ” – z podziałem na 8 części zamówienia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50e6acbd-da7b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00172044

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068742/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.52 Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Nowy Targ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.przetargi.wody.gov.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.przetargi.wody.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie
w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.4 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A,
00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania KR.ROZ.2810.75.2022 prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Państwu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.75.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 : „Konserwacja poręczy wzdłuż murów bulwarowych na pot. Grajcarek w km 1+730 - 3+750 w m. Szczawnica, gm. Miasto Szczawnica, pow. nowotarski, woj. małopolskie”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy stalowych na koronach murów bulwarowych pot. Grajcarek o łącznej długości 1 253m wraz z wykonaniem i montażem 7 szt. uchylnych zabezpieczeń przy przerwach w ciągłości poręczy w miejscu zejść schodkowych do koryta potoku.
Zakres prac obejmuje:
• czyszczenie ręczne poręczy z wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym do drugiego stopnia czystości (na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca powłoka malarska, rdza i obce zanieczyszczenia; powierzchnia ma wykazywać metaliczny połysk). Wykonanie warstwy podkładowej
i nawierzchniowej farby na poręczach stalowych po uprzednim oczyszczeniu
i odtłuszczeniu powierzchni. Do malowania należy użyć farb posiadających stosowne atesty do stosowania w budownictwie, dobrej jakości w kolorach uzgodnionych
z Zamawiającym.
• wykonanie i montaż 7 szt. furtek uchylnych z profili zamkniętych stalowych (30x30x2mm) przy zejściach schodkowych wraz z ich pomalowaniem farbą podkładową i nawierzchniową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262680-1 - Spawanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (osobno dla każdej części zamówienia):
C - Cena brutto – waga 80 %
T – Termin realizacji – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 : „Odcinkowe wykoszenie i udrożnienie koryta pot. Potok B w km 0+000-0+985 w m. Ludźmierz, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych polegających na wykoszeniu porostu traw i wycince zakrzaczeń ze skarp brzegowych sztucznego koryta potoku Potok B oraz jego udrożnienie poprzez zebranie namułów i odkładów gleby z darniną z odwozem urobku do 2 km. W ramach niniejszego zamówienia prace będą prowadzone na odcinku pot. Potok B o łącznej długości odcinków 919m.
Prace będą prowadzone przy pomocy narzędzi ręcznych tj. wykaszarek, pilarek, łopat, sztychówek, taczek oraz przy pomocy sprzętu mechanicznego – koparki podsiębiernej, koparko - ładowarki, wozideł, samochodów samowyładowczych, przystosowanych do przewozu materiału pozyskanego z udrożnienia, wykoszenia i wycinki.
Dla przedmiotowego zadania planowany jest następujący zakres prac:
• Wycinka:
- Ręczna wycinka zakrzaczeń wraz z ich utylizacją we własnym zakresie. Powierzchnia wycinki F= 42,0m2.
• Koszenie:
- Ręczne wykoszenie porostu traw (porost gęsty) na skarpach potoku wraz wygrabieniem i utylizacją we własnym zakresie. Powierzchnia koszenia
F= 1 618,6m2.
• Roboty ziemne:
- Ręczne i mechaniczne udrożnienie koryta potoku na łącznej długości 919 mb
w gruncie II - III kategorii poprzez zebranie namułów oraz odkładów gleby z darniną z obudowy potoku (płyta ażurowa) z wywozem urobku na odległość 2,0 km
i wbudowaniem w skarpę brzegową. Kubatura udrożnienia V = 156,2m3.
Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i pozostawiony w stanie możliwie najbardziej zbliżonym do naturalnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (osobno dla każdej części zamówienia):
C - Cena brutto – waga 80 %
T – Termin realizacji – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 : „Odcinkowe wykoszenie i udrożnienie koryt pot. Czerwonka w km
0+000-1+050 w m. Ostrowsko oraz pot. Czerwonka w km 0+000-2+100
w m. Łopuszna, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych polegających na wykoszeniu porostu traw i wycince zakrzaczeń ze skarp brzegowych uregulowanych koryt potoków: pot. Czerwonka w Ostrowsko oraz pot Czerwonka w m. Łopuszna oraz ich udrożnienie poprzez zebranie namułów i odkładów gleby z darniną z obudowy potoków wraz z utylizacją urobku. W ramach niniejszego zamówienia prace będą prowadzone na odcinkach pot. Czerwonka w m. Ostrowsko o łącznej długości odcinków 985m oraz pot. Czerwonka
w m. Łopuszna o łącznej długość odcinków 987m.
Prace będą prowadzone przy pomocy narzędzi ręcznych tj. wykaszarek, pilarek, łopat, sztychówek, taczek oraz przy pomocy sprzętu mechanicznego – koparki podsiębiernej, koparko - ładowarki, wozideł, samochodów samowyładowczych, przystosowanych do przewozu materiału pozyskanego z udrożnienia, wykoszenia i wycinki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (osobno dla każdej części zamówienia):
C - Cena brutto – waga 80 %
T – Termin realizacji – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 : „Remont zabudowy regulacyjnej na pot. Hałuszowskim w km 0+000-0+060
w m. Hałuszowa, gm. Krościenko n/Dunajcem, pow. nowotarski,
woj. małopolskie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych żłobu kamienno - betonowego o długości 30mb wraz ze stopniem wlotowym stanowiących zabudowę ujściowego odcinka pot. Hałuszowskiego w m. Hałuszowa. Prace polegać będą na uzupełnieniu ubytków w konstrukcji żłobu oraz stopnia poprzez zabudowę ich brukiem kamiennym na podbudowie betonowej i samym betonem oraz uzupełnieniu spoinowania. Przed przystąpieniem do robót kamieniarsko–betonowych w pierwszej kolejności usunięty zostanie materiał żwirowy i odpady zalegające w dnie i na ścianach zabudowy. Po odsłonięciu murów i dna wykonane zostanie oczyszczenie hydrodynamiczne powierzchni zabudowy
z porostów mchów i traw oraz usunięte zostaną przy pomocy narzędzi ręcznych luźne spoiny wypełniające przestrzenie pomiędzy okładziną kamienną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (osobno dla każdej części zamówienia):
C - Cena brutto – waga 80 %
T – Termin realizacji – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 : „Zasyp wyrw brzegowych wraz z udrożnieniem koryta pot. Sylec
w km 13+950- 14+020 w m. Lipnica Mała, gm. Jabłonka, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych polegających na zasypie prawobrzeżnej wyrwy koryta zasadniczego pot. Sylec na długości 35mb w m. Lipnica Mała materiałem miejscowym pochodzącym z udrożnienia koryta potoku w obrębie wyrwy oraz dowiezionym naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy ɸ>1,0m) .
Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego – koparki podsiębiernej oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych przystosowanych do przewożenia niezbędnych materiałów (wikliny, naturalnego kamienia łamanego).
Materiał, który posłuży do częściowego zasypu wyrwy zostanie pozyskany z miejscowego nanosu ziemno-żwirowego i przemieszczony w obręb wyrwy w sposób minimalizujący konieczność przejazdu sprzętem budowlanym przez nurt cieku (przerzut koparką) oraz dowieziony z zewnątrz (kamień naturalny).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (osobno dla każdej części zamówienia):
C - Cena brutto – waga 80 %
T – Termin realizacji – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 : „Zasyp wyrwy brzegowych wraz z udrożnieniem koryta pot. Wielki Rogoźnik w km 5+210 - 5+280 w m. Rogoźnik, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych polegających na zasypie lewobrzeżnej wyrwy koryta zasadniczego pot. Wielki Rogoźnik na długości 70mb
w m. Rogoźnik dowiezionym naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy ɸ>1,0m).
Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego – koparki podsiębiernej oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych przystosowanych do przewożenia niezbędnych materiałów (wikliny, naturalnego kamienia łamanego)
Materiał, który posłuży do zasypu wyrwy zostanie w całości dowieziony z zewnątrz (kamień naturalny).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (osobno dla każdej części zamówienia):
C - Cena brutto – waga 80 %
T – Termin realizacji – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 : „Zasyp wyrwy brzegowej wraz z udrożnieniem koryta pot. Cichy w km 8+620 - 8+720 w m. Ciche, gm. Czarny Dunajec, pow. nowotarski, woj. małopolskie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych polegających na zasypie lewobrzeżnej wyrwy koryta zasadniczego pot. Cichy na długości 65mb w m. Ciche materiałem miejscowym pochodzącym z udrożnienia koryta potoku w obrębie wyrwy oraz dowiezionym naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy ɸ>1,0m).
Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego – koparki podsiębiernej oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych przystosowanych do przewożenia niezbędnych materiałów (wikliny, naturalnego kamienia łamanego).
Materiał, który posłuży do częściowego zasypu wyrwy zostanie pozyskany z miejscowego nanosu ziemno-żwirowego i przemieszczony w obręb wyrwy w sposób minimalizujący konieczność przejazdu sprzętem budowlanym przez nurt cieku (przerzut koparką) oraz dowieziony z zewnątrz (kamień naturalny).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (osobno dla każdej części zamówienia):
C - Cena brutto – waga 80 %
T – Termin realizacji – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 : „Zasyp wyrwy brzegowej wraz z udrożnieniem koryta pot. Kijów w km 0+110 - 0+150 w m. Dzianisz, gm. Kościelisko, pow. tatrzański, woj. małopolskie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych polegających na zasypie prawobrzeżnej wyrwy koryta zasadniczego pot. Kijów na długości 32mb w m. Dzianisz materiałem miejscowym pochodzącym z udrożnienia koryta potoku w obrębie wyrwy oraz dowiezionym naturalnym kamieniem łamanym typu ciężkiego (głazy o średnicy ɸ>1,0m).
Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego – koparki podsiębiernej oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych przystosowanych do przewożenia niezbędnych materiałów (wikliny, naturalnego kamienia łamanego).
Materiał, który posłuży do częściowego zasypu wyrwy zostanie pozyskany z miejscowego nanosu ziemno-żwirowego i przemieszczony w obręb wyrwy w sposób minimalizujący konieczność przejazdu sprzętem budowlanym przez nurt cieku (przerzut koparką) oraz dowieziony z zewnątrz (kamień naturalny).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów (osobno dla każdej części zamówienia):
C - Cena brutto – waga 80 %
T – Termin realizacji – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

Części 1
a. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej co najmniej 1 robotę lub pracę (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana
w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie konserwacji, remontu, naprawy poręczy bulwarowych, drogowych, mostowych lub konstrukcji stalowych, o wartości nie niższej niż: 20 000,00 zł brutto

Części 2:
a. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków,
o wartości nie niższej niż: 15 000,00 zł brutto
Części 3:
a. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków,
o wartości nie niższej niż: 20 000,00 zł brutto
Części 4:
a. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków,
o wartości nie niższej niż: 20 000,00 zł brutto
Części 5:
a. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków,
o wartości nie niższej niż: 20 000,00 zł brutto
Części 6:
a. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków,
o wartości nie niższej niż: 25 000,00 zł brutto
Części 7:
a. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków,
o wartości nie niższej niż: 35 000,00 zł brutto
Części 8:
a. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, zabezpieczenia rzek lub potoków, bądź usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, bądź utrzymania rzek lub potoków.
oraz
Dla części 2-8
b. dysponuje osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia,
tj. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych, melioracyjne, konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która to będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
4. oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.4 niniejszej SWZ.
2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.4 niniejszej SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ- Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy – pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie:
1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2. okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ.U. z 2022, poz. 835):
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,2105 i 2106), jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.