Przetarg

Remont muru oporowego stanowiącego fundament ogrodzenia nieruchomości przy ul. A. Grottgera 25 a w Warszawie.

23-05-2022, 10:57

Dane kontaktowe

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Irysowa 19,02-660 Warszawa
e-mail: zamowienia@zgnokotow.waw.pl
http:// www.zgnmokotow.waw.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont muru oporowego stanowiącego fundament ogrodzenia nieruchomości przy ul. A. Grottgera 25 a w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010858407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Irysowa 19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgnokotow.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont muru oporowego stanowiącego fundament ogrodzenia nieruchomości przy ul. A. Grottgera 25 a w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe1ce787-da62-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171470

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013704/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont muru oporowego przy ul. Artura Grottgera 25A

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zgnmokotow.waw.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy
zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu
systemu Marketplanet (https:/(oneplace.marketplanet.pl). Zamawiający nie
przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, który został wskazany
w SWZ.
Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod
adresem https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem.
Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym
adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Pozostałe zawarte w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta musi być sporządzona w postaci
elektronicznej w formatach
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, XAdES i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
9.4. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych dokumentów lub oświadczeń składanych jako elektroniczna kopia
dokumentu: .pdf, .jpg, .tiff,
XAdES.
Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych w jakich Wykonawca
może przedłożyć dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów
wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017, nr 2247).
UWAGA
Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz.
1797 ze zmianami) do podpisywania ofert w systemie oraz plików dokumentów załączanych do oferty oraz pozostałych składanych
postępowaniu rekomenduje się użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wykorzystującego funkcję skrótu SHA-2. Pozostałe
w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1), pozostałe zawarte w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.PNK.260.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 986311,25 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące roboty budowlane:
1.zabezpieczenie wskazanych drzew,
2.zabezpieczenie skarpy poprzez wbicie brus stalowych,
3.wykonanie i zabezpieczenie wykopu odsłaniającego fundament,
4.rozbiórka istniejącego muru oporowego wraz z odsadzką fundamentową,
5. wykonanie nowego muru oporowego:
a) wykonanie warstwy z betonu C10/15 gr. 10 cm,
b) wykonanie żelbetowej konstrukcji zgodnie z projektem,
c) wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej,
d) zabezpieczenie części podziemnej muru folią kubełkową,
e) zasypanie wykopu piaskiem drobnoziarnistym w warstwach,
6.wykonanie części stalowej ogrodzenia:
a) zabetonowanie słupków stalowych,
b) montaż przęseł ogrodzeniowych z profili wypełnionych siatką plecioną,
c) zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia,
d) montaż kapturków PCV na zwieńczeniu słupków,
e) rozbiórka zabezpieczenia wykopu,
f) wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego z rozbiórki,
g) uprzątnięcie terenu, obsianie terenu wykopu trawą.
Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zabezpieczyć ciągi piesze, wejścia
do budynku oraz zieleń przed możliwością zabrudzenia lub uszkodzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45000000-7 - Roboty budowlane

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zakres ewentualnych zamówień podobnych może obejmować: wykopy, zabezpieczenie drzew, zabezpieczenie skarpy, wykonanie konstrukcji żelbetowej, wykonanie izolacji bitumicznej i folią kubełkową, montaż słupków i przęseł ogrodzeniowych, zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia, wywiezienie odpadów rozbiórkowych. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość zamówienia podobnego przy szacowaniu wartości zamówienia. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie należycie i bez zbędnej zwłoki na zasadach określonych w umowie podstawowej. Ceny będą podlegały negocjacjom.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: praktyka zawodowa kierownika robót ogólnobudowalnych w zakresie nadzorowania robót ogólnobudowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

19.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4 ,
 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
19.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy,
19.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
19.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 500.000,00 zł.
19.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
19.1.4.1. wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia polegające na wykonaniu zewnętrznych części obiektów budowlanych np. elewacji, murów ogrodzeniowych, murów oporowych itp. w zakresie wykonywania konstrukcji żelbetowych murów o wartości 300.000,00 zł. brutto każda.
19.1.4.2.dysponuje min. 5 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj. osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego będącego przedmiotem zamówienia, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.
19.1.4.3. dysponuje osobą kierownika robót, skierowaną do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Wskazany kierownik robót musi posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie konstrukcji żelbetowych z deskowaniami systemowymi.
19.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
19.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 112 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową przy czym:
19.3.1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 19.1.3. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 19.1.3. SWZ.
19.3.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 19.1.4.1. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem wszystkich wymaganych robót budowlanych samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał 1 robotę budowlaną i „Wykonawca B” wykonał 1 robotę budowlaną.
Pozostałe zawarte w swz.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 19.1.4.1. SWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Do wykazu robót Wykonawca powinien dołączyć informację, czy roboty wymienione w wykazie robót wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia.
1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 19.1.4.2 SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania).
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3.1. oświadczenie dotyczące kierownika – skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi, o którym mowa w pkt. 19.1.4.3. SWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania), wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą.
1.4. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 19.1.3. SWZ.
1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca.
1.6.informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania,
1.7.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa
w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Pozostałe zawarte w swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4 ,
 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy,
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 500.000,00 zł.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
1.4.1. wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia polegające na wykonaniu zewnętrznych części obiektów budowlanych np. elewacji, murów ogrodzeniowych, murów oporowych itp. w zakresie wykonywania konstrukcji żelbetowych murów o wartości 300.000,00 zł. brutto każda.
1.4.2.dysponuje min. 5 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj. osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego będącego przedmiotem zamówienia, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.
1.4.3. dysponuje osobą kierownika robót, skierowaną do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Wskazany kierownik robót musi posiadać doświadczenie w kierowaniu robotami w zakresie konstrukcji żelbetowych z deskowaniami systemowymi.
Pozostałe zawarte w swz.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wniesienie wadium w wysokości: 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy.
2. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Wszelkie informacje i korespondencja kierowana przez Zamawiającego do pełnomocnika uważa się za skierowaną do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego.
4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w pkt. 19.3 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają także możliwość wprowadzenia zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) niezależnie od wartości tej zmiany, przewidzianych w zapytaniu ofertowym w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, obejmujących postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określających:
- rodzaj i zakres zmian,
- warunki wprowadzenia zmian,
- nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy,
I wynikających:
aa) ze zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia niniejszej umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych,
bb) ze zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia w sytuacji wskazanej w § 1 ust. 5,
cc) z powierzenia podwykonawcy wykonania części Przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z umowy między Wykonawcą a podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; przepis art. 122 ustawy stosuje się odpowiednio
dd) ze zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców.
b) zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym (przedmiocie zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki:
aa) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia);
bb) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
cc) wzrost wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości niniejszej umowy,
c) gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając
z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy i jednocześnie wzrost wartości wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości niniejszej umowy.
d) gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot:
aa) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. a), lub
bb) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
cc) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w sytuacji opisanej w § 9 ust. 15,;
Pozostałe zawarte w swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06