Przetarg

Remont i konserwacja ogrodzenia wewnętrznego zagrody pokazowej w Rezerwacie Żubrowisko- II tura

19-05-2022, 10:44

Dane kontaktowe

Skarb Panstwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - Nadleśnictwo Kobiór
Katowicka 141,43-211 Piasek
e-mail: kobior@katowice.lasy.gov.pl
http:// www.kobior.katowice.lasy.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i konserwacja ogrodzenia wewnętrznego zagrody pokazowej w Rezerwacie Żubrowisko- II tura

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Panstwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - Nadleśnictwo Kobiór

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Kobiór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 141

1.5.2.) Miejscowość: Piasek

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-211

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kobior@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobior.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i konserwacja ogrodzenia wewnętrznego zagrody pokazowej w Rezerwacie Żubrowisko- II tura

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf0151e2-d289-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:/josephine.proebiz.com/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.https://josephine.proebiz.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wym.tech. i organ wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dok. i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Reg.e korzystania z platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/, stanowiącym załącznik nr od 10 do15 do SWZ. Max rozmiar plików przesyłanych wynosi 500 MB, dla komunikacji szyfrowanej 300 MB. 4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, świadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w ust. 8 poniżej. lub złożenia na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ 5. Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ tj.a. Połączenie z Internetem umożliwiające prawidłowe korzystanie z sieci www.;b. Przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 11.0 i wyżej, Mozilla Firefox wwersji13.0 i wyżej c. Google Chrome;d. W celu zapewnienia płynnego uczestnictwa w systemie Josephine, przeznaczonym do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych z obowiązkowym zastosowaniem podpisu elektronicznego, należy zainstalować element ICA PKIService Host i odpowiednie akcesoria do przeglądarek internetowych Google Chrome i Mozilla Firefox. Szczegóły dotyczące instalacji i odsyłacze do pobrania komponentu i odpowiednich dodatków można znaleźć po kliknięciu przycisku "Test el. podpisu" lub na link https://josephine.proebiz.com/pl/testpodpis; e. W zamówieniach publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE. f. Jeżeli do komunikacji w poczcie elektronicznej w systemie JOSEPHINE wymagany jest podpis elektroniczny, komputer musi mieć zainstalowane oprogramowanie Java; g. Konieczne jest włączenie obsługi Java Script w przeglądarce internetowej i włączenie plików cookie. 6. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w cz. XII ust. 1. lit. a) SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym9e-dowód).W celu minimalizacji problemów związanych ze składaniem dokumentów w formie lub postaci elektronicznej Zamawiający zaleca elektroniczne sporządzenie oferty lub oświadczenia, o którym mowa w cz. XII ust. 1. lit. a) SWZ,,zapisanie ich w formacie PDF oraz podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES, bądź opatrzenie podpisem zaufanym lub osobistym(e-dowód). .a.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/. W formularzu Oferty (zał. nr 1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. b.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minim. wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinfor. (tekst jedn.:Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub osobistym ( e-dowód). Sposób złożenia oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: „RODO”, informuję, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór. adres: 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141 adres e-mail: kobior@katowice.lasy.gov.pl nr telefonu: 32 2188181 a. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa Kobiór wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanego z postępowaniem o
udzielenie zamówienia zn. spr. S.270.5.2022
b. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa Kobiór, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
c. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.
d. Posiada Pan/Pani następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
e. Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont i konserwacja ogrodzenia wewnętrznego zagrody pokazowej w Rezerwacie Żubrowisko.
Lokalizacja - Rezerwat Żubrowisko - Jankowice ul. Żubrów.
Zakres prac – konserwacja powłok metalowych przęseł ogrodzeniowych ( wraz z gruntowaniem antykorozyjnym uszkodzonych miejsc) poprzez minimum dwukrotne malowanie farbą okrętową.
- remont ogrodzenia obejmujący wymianę 2 uszkodzonych przęseł oraz naprawę 5 przęseł oraz uzupełnieniu zerwanych spawów mocujących przęsła do słupów. Zamawiający wymaga zastosowania farby zabezpieczającej w środowisku do klasy CB-I i gwarancji producenta na system min.8 lat; farby do stosowania bezpośrednio na rdzę tworząca powłokę nieprzepuszczalną dla wody, powietrza, odpornej na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, o wysokiej elastyczności.
Szczegółowy zakres prac określony jest w projekcie wykonawczym oraz przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 7 a, 7 b, 7c do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższa ilością przyznanych punktów, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.
Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium – CENA (C):
Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto za przedmiotu zamówienia, która podana zostanie w formularzu oferty.
Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującego wzoru:
C = Najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych x 100 x 60 %
Cena brutto ocenianej oferty
2) Kryterium – OKRES GWARANCJI (G):
Sposób obliczenia punktów dla kryterium okres gwarancji jakości:
a) Kryterium gwarancji jakości na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym
okresu gwarancji jakości.
b) Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 48 miesięcy liczonych od daty ostatecznego odbioru
robót, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru protokołu końcowego. Najdłuższy oceniany okres gwarancji to 84 miesiące.
c) Maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 25 punktów. d) Wyk. może zaproponować okres gwar. jakości w pełnych miesiącach. Jeżeli Wyk. wpisze okres gwar. krótszy niż 48 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie z SWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
e) W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki Zam. uzna, że Wyk. deklaruje najkrótszy tj. 48 miesięczny okres gwar.
f) ocena kryt. gwar. odbywać się będzie poprzez porównanie okresu gwarancji wg wzoru
A-48
G = ------------x 25% x100
B-48
Gdzie:
A- okres gwar. w ocenianej ofercie, B- najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich nieodrzuconych ofert, przy czym maksymalny okres gwarancji podstawiony do wzoru to okres 84 miesiące. W przypadku gdy najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich nieodrzuconych ofert będzie wynosił 84 miesiące, jako cały mianownik należy przyjąć równy 1. W przypadku dłuższych oferowanych okresów gwarancji niż 84 miesiące za liczbę B w mianowniku podstawiona będzie wartość 84.
G- kryterium gwarancji - liczba punktów uzyskana w tym kryterium
3) Kryterium: termin wykonania zadania od podpisania umowy.
3.1. Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium:
TP - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium,
przyjmuje się 15 pkt.
Termin wykonania Liczba punktów
3 miesięcy 0 pkt.
2 miesiące 10 pkt.
1 miesiące 15 pkt.
a) Kryterium terminu realizacji będzie rozpatrywane na podstawie terminu realizacji zadeklarowanego w formularzu ofertowym przez
Wyk. b) Maks. termin realizacji zadania wynosi 3 miesiące od podpisania umowy.
c) Minim. termin realizacji zadania do 1 miesiąc od podpisania umowy.
d) Jeżeli Wyk. zaoferuje termin wykonania krótszy niż 1 miesiąc to przygotuje ofertę niezgodnie z SWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
e) W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 3 miesięczny termin realizacji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zadania od podpisania umow

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną min. 100 000,00 zł.
d. zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował, co najmniej 2 odrębne roboty budowlane polegające na budowie / remoncie obiektów budowlanych o wartości minimum 100 000,00 zł netto każda. Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub na moment realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia w tym w szczególności: 1 osobę – kierownika budowy posiadającego: uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów nie będących prawem krajowym, będącego członkiem izby samorządu zawodowego, który będzie sprawował nadzór z ramienia Wykonawcy, kontrolę jakości oraz kierowanie robotami.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 220), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1117). Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowyw celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z KRS lub Centralnej Ewidencji o działalności gospodarczej w zakresie art.109 ust 1 pkt 4 ustawy pzp sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 5).
- Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy min. o wysokości 100 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed je złozeniem oraz dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o minimalnej wysokości wymaganej dla
zamówienia
- Wykaz robót (załącznik nr 16 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 17 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.58 ustawy pzp. Wymagania dotyczące oferenta stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach ustawy PZP, a w szczególności: 1. do przedłużenia wykonania przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót: c) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne d) Gdy wystąpi konieczność wyk. rob.zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia zam.dodat . h) z powodu zaistnienia przypadku „siły wyższej”, wyższej”. 2. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia Podwyk. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania
zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy – PB c) wystąpienia warunków geotech. lub hydrol. odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów bud., e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4. Wyk. jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3 oraz ust. 1 pkt d), f), g). Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalone zgodnie z §16 umowy.6. Jeżeli Wyk. uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót bud., sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany 8. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 6-8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, 10. Wyk. zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany, w tym propozycji
rozliczenia. 11. Wyk. zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Insp. Nad. 12. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do kontroli dokumentacji 13. Zmiana HRF nie będzie traktowana jako zmiana Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio do treści postanowień SWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także wskazania nazw (firm)
podwykonawców na zasoby, których się powołuje w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie zastrzega kluczowych zadań do osobistego wykonania przez wykonawcę.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
11.Na wykonany przedmiot zamówienia - Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości minimum 48 miesięcy.
12. Zgodnie art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przy realizacji wszystkich czynności składających się na przedmiot zamówienia, a związanych z wykonywaniem prac fizycznych, obsługą maszyn i prowadzeniem pojazdów, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (dalej „Obowiązek Zatrudnienia”). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji w której Wykonawca lub Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej)
Zamawiający uwzględnia w postępowaniu podstawy wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy z 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U 2022 poz. 835)