Przetarg

Dostawa uchwytów RECKNAGEL ERA – TAC 34 mm ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT 00-70MOA - symbol katalogowy T2064-0020 lub równoważnych służących do montażu lunet celowniczych SCHMIDT&BENDER 3-12x50.

03-01-2022, 14:39

Dane kontaktowe

3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE
ul. Montelupich 3,30-901 Kraków
e-mail: k.zborowski@ron.mil.pl
http:// https://3rblog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa uchwytów RECKNAGEL ERA – TAC 34 mm ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT 00-70MOA - symbol katalogowy T2064-0020 lub równoważnych służących do montażu lunet celowniczych SCHMIDT&BENDER 3-12x50.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121390415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.zborowski@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa uchwytów RECKNAGEL ERA – TAC 34 mm ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT 00-70MOA - symbol katalogowy T2064-0020 lub równoważnych służących do montażu lunet celowniczych SCHMIDT&BENDER 3-12x50.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9aa83730-6c7d-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00001198

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami obywa się przy użyciu platformy zakupowej:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób
sporządzania i przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w niniejszym postępowaniu musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Oferta powinna być sporządzana w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznych lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
3. Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa za pośrednictwem internetowej
platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania i przekazywania korespondencji elektronicznej
(w tym przekazywania ofert) za pośrednictwem wskazanego w pkt. 3 środka komunikacji elektronicznej
zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy, który znajduje się na stornie internetowej
platformy w zakładce „Regulamin".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XXII SWZ: Klauzula Informacyjna Pzp

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XXII SWZ: Klauzula Informacyjna Pzp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 245 szt. uchwytów RECKNAGEL
ERA-TAC 34mm Adjustable Inclination Mount 00-70MOA symbol katalogowy T2064-0020 lub równoważnych do montażu lunet celowniczych Schmidt&Bender 3-12x50 (zamówienie gwarantowane).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3
do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44523200-4 - Mocowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji oraz informuje iż maksymalny zakres prawa opcji wynosi 122 szt. uchwytów (50% zamówienia gwarantowanego).
2. Zamawiający informuję, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji”
jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.
3. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane wg cen jednostkowych
określonych przez Wykonawcę w formularzu cenowym dla zamówienia
podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Zasady oceny w kryterium „cena oferty” (C):
Do oceny będzie brana cena oferty podana przez wykonawcę w załączniku nr 1 do SWZ – druk OFERTA, w pkt 1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego w rozdziale XVII SWZ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty wg kryterium „cena oferty”.

B. Zasady oceny w kryterium „okres gwarancji” (G):

Do oceny będzie brany okres gwarancji podany przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SWZ – druk OFERTA, w pkt 1, wyrażony w miesiącach. Oferta Wykonawcy otrzyma następującą liczbę punktów w zależności od zaoferowanego okresu gwarancji tj. w przypadku zaoferowania gwarancji na okres:,
• 12 m-cy – otrzyma 0 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”,
• 13-24 m-cy – otrzyma 10 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”
• 25-30 m-cy – otrzyma 20 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”
• 31-36 m-cy – otrzyma 30 pkt. wg. kryterium oceny ofert ”gwarancja”
• 37 m-cy i więcej (max. 48 m-cy) otrzyma 40 pkt. wg. kryterium oceny ofert” gwarancja”


C. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punków [W] wyliczoną wg. poniższego wzoru:

W=C+G
gdzie:
W – liczba punktów
C – liczba punktów za kryterium cena
G – liczba punktów za kryterium gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa
w pkt 1 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
wystawiony/-ne nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1
ustawy Pzp. Ustanawiają wówczas pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument z którego treści będzie wynikało umocowanie
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania każdego z tych wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przekazać wraz z ofertą.
3. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie oraz sposób wykazania braku podstaw wykluczenia przez
każdego z tych wykonawców regulują zapisy rozdz. VI i VII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-09