Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
ALPHA TECHNOLOGY sp. z o.o. S.K.A.

Przetarg

Sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem materiałów instalacyjnych niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja w Łaziskach Górnych

13-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Energetyków 5,43-170 Łaziska Górne
tel. 322241088
fax. 322241420
e-mail: zp@pgkim-laziska.pl
http:// www.pgkim-laziska.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 523452-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.: Sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem materiałów instalacyjnych niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja w Łaziskach Górnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27366490300000, ul. Energetyków  5 , 43-170  Łaziska Górne, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322241088, e-mail zp@pgkim-laziska.pl, faks 322241420.
Adres strony internetowej (URL): www.pgkim-laziska.pl
Adres profilu nabywcy: www.pgkim-laziska.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.pgkim-laziska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pgkim-laziska.pl, zakładka zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
osobiście, kurirem, pocztą na adres Łaziska Górne ul.Energetyków 5
Adres:
PGK i M Sp. z o.o. ul.Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem materiałów instalacyjnych niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja w Łaziskach Górnych
Numer referencyjny: 2/2020/03/D
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych niezbędnych do przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. 1 Maja w Łaziskach Górnych.Materiały będą zamawiane na bieżąco wg potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca dostarcza materiały wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego do 24 godziny od złożenia Zamówienia. Materiały powinny być fabrycznie nowe wolne od wadi usterek oraz spełniać następujące wymagania:Rury ciśnieniowe do wody PE 100 RC SDR 11 PN 16a. Wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 12201-2b. Materiał PE 100 –RC SDR 11c. Ciśnienie robocze PN 16d. Atest PZH dopuszczające rury do kontaktu z wodą spożywaną przez ludzie. Opinia techniczna GIG dopuszczającą do możliwości ich stosowania na terenach szkód górniczychf. Krajowa Ocena Techniczna – dopuszczanie do możliwości ich układania w gruncie rodzimym bez stosowania obsypki i podsypki g. Krajową Deklaracja Właściwości Użytkowych na zgodność z normą PN-EN 12201-2Kształtki elektrooporowe, mufy, redukcje oraz kolana w wykonaniua. materiał PE 100 – RC SDR 11b. ciśnienie robocze PN 16 c. wewnętrzna powierzchnia kształtki w miejscu uzwojenia gładkad. uzwojenie grzewcze całkowicie zatopione w korpusie kształtkie. kod kreskowy oraz informacje umożliwiające ręczne wprowadzenie parametrów zgrzewania na każdej kształtcef. każda kształtka powinna być zabezpieczona opakowaniem foliowymg. korpus kształtki powinien stanowić jeden element monolityczny bez punktów łączenia h. każda kształtka musi mieć trwałe oznaczenie producenta, średnicy oraz materiału z jakiego jest wykonana i. kształtki powinny mieć wydłużone strefy zimne zabezpieczające przed wysunięciem ruryj. Atest PZH dopuszczające kształtki do kontaktu z wodą spożywaną przez ludzik. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodność z normą PN-EN 12201-2Kształtki elektrooporowe trójniki siodłowe z nawiertką w wykonaniua. materiał PE 100 – RC SDR 11b. ciśnienie robocze PN 16 c. muszą umożliwić nawiercenie rurociągów pod ciśnieniem, możliwość zgrzewania ze wszystkimi rurami ciśnieniowymi PE 100 RC d. obejma dolna montażowa musi umożliwić wykonanie odgałęzienia bez użycia dodatkowych urządzeń dociskowyche. wewnętrzna powierzchnia kształtki w miejscu uzwojenia gładkaf. uzwojenie grzewcze całkowicie zatopione w korpusie kształtkig. kod kreskowy oraz informacje umożliwiające ręczne wprowadzenie parametrów zgrzewania na każdej kształtceh. każda kształtka powinna być zabezpieczona opakowaniem foliowymi. korpus kształtki powinien stanowić jeden element monolityczny bez punktów łączenia j. każda kształtka musi mieć trwałe oznaczenie producenta, średnicy oraz materiału z jakiego jest wykonana k. Atest PZH dopuszczające kształtki do kontaktu z wodą spożywaną przez ludzil. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodność z normą PN-EN 12201-2W celu ujednolicenia stosowanych kształtek Zamawiający wymaga aby wszystkie kształtki wykonane z tworzyw sztucznych PE 100 –RC pochodziły od jednego producenta Zasuwy kołnierzowea. zabudowa długa zgodnie z normą DIN 3202, F5b. połączenia kołnierzowe wg normy DIN 2501c. ciśnienie robocze PN 16d. korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego ( min. GGG-40) z powłoką ochronna z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. Grubości 250µm;e. śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco uszczelka połączenia pokrywy i korpusu wykonana z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywief. przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej bez zawężeńg. rdzeń klina wykonany z żeliwa sferoidalnego min GGG – 40 z nawulkanizowaną zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z gumy EPDM o min. Grubości 1,5mm h. trzpień ze stali nierdzewnej z zawartością chromu ( min 13 %) z gwintem walcowanym na zimno z ograniczeniem posuwu klinai. trzpień odizolowany na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywyj. prowadnice klina wzmocnione wkładką odpornego na ścieranie tworzywa sztucznegok. nakrętka klina wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości wymienna lub na stałe zatopiona w kliniel. przelot przez komorę klina cylindryczny na całej długości i nie zwężony na końcum. zaleca się aby obudowy zasuw i zasuwy produkowane były przez jednego producentan. posiadające atest PZH dopuszczające stosowanie materiałów do przesyła wody pitnejo. certyfikat GSK-RAL wydane przez instytucję niezależne od producenta, potwierdzające regularne przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok lakierniczychp. posiadające Krajową Deklarację Właściwości Użytkowychq. Kartę katalogową Hydranty podziemne z pojedynczym zamknięciema. Owiercenie kołnierza zgodnie z normą PN-EN 1092-2; DN 80b. Ciśnienie robocze PN 16c. Konstrukcja zgodna z PN-EN 1074-6/ PN-EN 14339d. Próba szczelności wodą wg. Normy PN-EN 1074-6/ VP 325 (3321)e. Test otwarcia/zamknięciaf. Korpus z żeliwa sferoidalnego (min.GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną z farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowanyg. Na korpusie hydrantu oznakowanie określające: producenta; średnice DN; ciśnienie nominalne i materiał korpusuh. Ochronna powłoka przeciwkorozyjna - zewnętrznie i wewnętrznie: farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL o min. grubości 250 µm- Hydranty powinny posiadać certyfikat GSK-RAL ( lub równoważny dokument )potwierdzające przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłoki lakierniczychi. Konstrukcja hydrantu powinna umożliwić wymianę wewnętrznych części bez demontażu hydrantu z siecij. Pokrywa z kłem i nasadką trzpienia z żeliwak. Trzpień ze stali nierdzewnej tłoczonyl. Nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości m. Rura połączeniowa trzpienia ze stali nierdzewnejn. Zamkniecie hydrantu: pokrywa na łańcuchu lub lince nierdzewnejo. Hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantup. Siedzisko tłoka z mosiądzu odpornego na odcynkowanier. posiadające atest PZH dopuszczające stosowanie materiałów do przesyłu wody pitnejq. Certyfikat CNBOP dla hydrantówr. posiadające Krajową Deklarację Właściwości Użytkowychs. Kartę katalogowąKształtki żeliwne kołnierzowe np. króćce FF, kolana do hydrantu wykonane z żeliwa sferoidalnego, ciśnienie robocze PN 16, ochrona antykorozyjna wewnątrz i na zewnątrz posiadające atest PZH oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych Łączniki rurowo – kołnierzowe oraz rurowo –rurowe do rur PE z pierścieniem zabezpieczającym przed wysunięciem, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, pierścień zaciskający mosiężny rurę PE, uszczelnienie w gumie EPDM, ciśnienie robocze PN 16, zabezpieczone powłoką antykorozyjną na bazie żywicy epoksydowej, min 250 µm, posiadające atest PZH oraz Krajową Deklarację Właściwości UżytkowychŁączniki rurowo-kołnierzowe oraz łączniki rurowo – rurowe do rur stalowych i żeliwnych korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, uszczelnienie w gumie EPDM, ciśnienie robocze PN 16, zabezpieczone powłoką antykorozyjną na bazie żywicy epoksydowej min 250 µm, posiadające atest PZH oraz Krajową Deklarację Właściwości UżytkowychW celu ujednolicenia stosowanej armatury instalacyjnej na sieci wodociągowej zaleca się aby - zasuwy, obudowy, skrzynki zasuwowe wraz z podstawami- hydranty, osłony odwadniacza, kolana pod hydrant, króćce FF, skrzynki hydrantowe wraz z podstawami- łączniki rurowo- kołnierzowe, rurowo-rurowe Wyszczególnione w formularzu ofertowym pochodziły od jednego producenta Zawory kulowe, antyskażeniowe i filtry gwintowane do węzłów wodomierzowycha. Zawory kulowe z dźwignią odcinające proste, przelotowe z końcówkami gwintowanymi obustronnie wewnątrz- korpus, nakrętka, kula, czop – mosiądz M058B- uszczelka kuli oraz uszczelka czopa teflon PTFE- dźwignia – stal węglowab. zawory zwrotne antyskażeniowe gwintowane- korpus zaworu wykonany z mosiądzu z końcówkami gwintowanymi obustronnie wewnątrz- ciśnienie PN 10- Typ EA wg PN –EN 1717, EN -13595- korki wykonane z mosiądzuc. filtry siatkowe gwintowane- korpus filtra wykonany z mosiądzu z końcówkami gwintowanymi obustronnie wewnątrz- korek wykonany z mosiądzu z możliwością zaplombowania korka w taki sposób aby jego odkręcenie skutkowało zerwaniem plomb zabezpieczającychZawory i filtry posiadające atest PZH dopuszczające stosowanie materiałów do przesyła wody pitnej oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.W celu ujednolicenia stosowanej armatury na węzłach wodomierzowych zaleca się aby zawory kulowe, antyskażeniowe oraz filtry pochodziły od jednego producenta.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 44163000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych niezbędnych do przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. 1 Maja w Łaziskach Górnych.Materiały będą zamawiane na bieżąco wg potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca dostarcza materiały wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego do 24 godziny od złożenia Zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych niezbędnych do przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. 1 Maja w Łaziskach Górnych.Materiały będą zamawiane na bieżąco wg potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca dostarcza materiały wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego do 24 godziny od złożenia Zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych niezbędnych do przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. 1 Maja w Łaziskach Górnych.Materiały będą zamawiane na bieżąco wg potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca dostarcza materiały wraz z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego do 24 godziny od złożenia Zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 ustawyW/w dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno przez każdego z Wykonawców.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany do złożenia wskazanych dokumentów zgodnie zapisami niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zgodnie z którym zamiast dokumentów:1) o których mowa w VII 4.1)– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. Dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub braku, przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie ze wzorem, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W/w dokument należy złożyć w formie oryginału podpisanego przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno przez każdego z Wykonawców. Formularz oferty: Odpowiednio wypełniony Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacjiFormularz cenowy: Odpowiednio wypełniony Formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej specyfikacji. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:Do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, który jest wymagany w sytuacji, gdy z dokumentu rejestrowego nie wynika uprawnienie osoby do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.W/w dokument może być doręczony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dowód wniesienia wadium –Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. Jeżeli wniesiono w innej formie niż w pieniądzu, to Wykonawca załącza do oferty oryginał dokumentu lub składa w sekretariacie Zamawiającego, przed terminem składania ofert, a kserokopię dokumentu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę załącza do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : 5000,00 złWadium należy wnieść w terminie do dnia 27.03-2020r. godz. 12:00.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ((Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział Mikołów 69 1050 1634 1000 0007 0176 8699 z adnotacją „wadium- numer sprawy: 2/2020/03/DDo oferty dołączyć kserokopie dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego do dnia i godziny o której mowa w pkt. VIII.15. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę gwarancji,c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich.6.W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca załącza do oferty oryginał dokumentu lub składa w sekretariacie Zamawiającego, przed terminem składania ofert, a kserokopię dokumentu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę załącza do oferty.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:1) zmiany przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki VAT – wymagany aneks do umowy,2) zmiany osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy – bez konieczności sporządzania aneksu,3) zmian personalnych, danych teleadresowych, formy prawnej stron umowy, zmiana nr rachunku bankowego - bez konieczności sporządzania aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH