Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
ALPHA TECHNOLOGY sp. z o.o. S.K.A.	ALPHA TECHNOLOGY sp. z o.o. S.K.A.

Oferta pracy

młodszy dokumentalista

Rzeszów, podkarpackie Dodano: 2020-07-31 2020-07-31 | ID oferty: 443950


Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy dokumentalista do spraw obsługa dokumentacji wyborczej Oddział II - Gromadzenia, Opracowania i Zabezpieczania Zasobu

35-612 Rzeszów, ul. Władysława Warneńczyka 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przejmowanie, obsługa oraz brakowanie dokumentacji wyborczej w celu realizacji Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów
 • Prowadzenie prac ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych materiałów archiwalnych w celu poprawy dostępności do tych archiwaliów
 • Kontrola bieżąca zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym przejętej dokumentacji oraz wykonywanie innych prac ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych
 • Zbieranie informacji o potrzebach magazynowych i przekazywanie jej kierownikowi oddziału.
 • Przygotowanie informacji na temat przechowywanej dokumentacji na potrzeby dyrektora Archiwum i instytucji (osób) zewnętrznych
 • Utrzymywanie regularnych kontaktów z jednostkami organizacyjnymi przekazującymi dokumentację wyborczą do Archiwum oraz delegaturami Krajowego Biura Wyborczego
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych do skanowania w celu ich udostępniania w sieci i propagowania


Warunki pracy

1. Praca w siedzibie Urzędu, jak również na terenie miasta Rzeszowa i okolic (obsługa wynajętych magazynów).
2. Praca przed komputerem.
3. Możliwe częste delegacje poza miejsce pracy - przejmowanie dokumentacji od komisji wyborczych.
4. Częste kontakty z osobami spoza Urzędu.
5. Sam budynek Archiwum pozbawiony jest barier architektonicznych (możliwość poruszania się po budynku - windy, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz dostosowane toalety), takowe mogą pojawiać się w wynajmowanych magazynach.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Adres strony internetowej Urzędu:
http://aprzeszow.bip.gov.pl

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, przesłane lub złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu), nie będą rozpatrywane.

Istnieje możliwość odbioru złożonych aplikacji w ciągu 3 m-cy od dnia publikacji wyników naboru, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Oferty można osobiście składać w siedzibie Urzędu (sekretariat) w godz. 7.30 – 15.30 oraz listownie z dopiskiem na kopercie „NABÓR - młodszy dokumentalista”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wybranymi kandydatami / kandydatkami (drogą elektroniczną lub telefonicznie), tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 3.300 zł brutto

Oświadczenia prosimy składać zgodnie z zamieszczonym wzorem.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów archiwalnych
 • Znajomość przepisów prawa wyborczego
 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu Office – Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-14
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Archiwum Państwowe w Rzeszowie
35-612 Rzeszów
ul. Władysława Warneńczyka 57
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
https://www.infopraca.pl/praca/mlodszy-dokumentalista/rzeszow/15196277

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Rzeszów podkarpackie

Dane kontaktowe: