Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
ALPHA TECHNOLOGY sp. z o.o. S.K.A.

Oferta pracy

starszy specjalista

Przemyśl, podkarpackie Dodano: 2020-07-31 2020-07-31 | ID oferty: 443948


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw obsługi cudzoziemców w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Przemyślu (O/V/83)

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków cudzoziemców (w tym obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin) dotyczących zalegalizowania pobytu na terytorium RP oraz wydania i wymiany kart pobytu, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE i zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków składanych przez pracodawców dotyczących wydania zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce, a także wydawanie udzielonych zezwoleń,
 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o wpisanie zaproszeń dla cudzoziemców do ewidencji zaproszeń, a także wydruk i wydawanie zarejestrowanych zaproszeń.


Warunki pracy

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
• obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
• kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
• zagrożenie korupcją.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze PUW w Rzeszowie – Delegatura
w Przemyślu, przy ul. Mickiewicza 10. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych – posiada stosowny podjazd, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toalety zlokalizowanej na parterze. W budynku nie ma windy ani oznaczeń specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z wymagań niezbędnych.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 100 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe w sektorze finansów publicznych - powyżej 0,5 roku,
 • znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r. ; o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin z dnia 14 lipca 2006 r.; o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (w zakresie zatrudnienia cudzoziemców); Kodeks postępowania administracyjnego; o służbie cywilnej; o opłacie skarbowej; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języków obcych (alternatywnie: rosyjski, ukraiński, angielski).


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagane powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w sektorze finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Kancelaria Urzędu, pok. 27
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
https://www.infopraca.pl/praca/starszy-specjalista/przemysl/15196279

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Przemyśl podkarpackie

Dane kontaktowe: