Oferta pracy

audytor wewnętrzny

Racibórz, śląskie, Polska Dodano: 2022-08-16 | ID oferty: 1491319


Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego

47-400 Racibórz Ul. Dąbrowskiego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza zadania audytowe w celu zbadania systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej w obszarze poddanym audytowi i sporządza obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli zarządczej;
 • realizuje czynności doradcze na wniosek Komendanta Oddziału lub z własnej inicjatywy, w celu przedstawienia opinii i zaleceń usprawniających funkcjonowanie Oddziału;
 • prowadzi dokumentację dotyczącą zadań audytowych, w celu dokumentowania ich przebiegu i wyniku;
 • uczestniczy w opracowywaniu rocznego planu audytu wewnętrznego w Oddziale poprzez dokonywanie analizy dokumentów, materiałów i innych informacji, w celu identyfikacji i analizy ryzyka związanego z funkcjonowaniem Oddziału w zakresie niezbędnym do opracowania rocznego planu audytu;
 • uczestniczy w sporządzaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego, w celu przekazania informacji do Ministerstwa Finansów o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego;
 • przeprowadza czynności sprawdzające, w celu dokonania oceny działań jednostki, podjętych w zakresie realizacji rekomendacji z przeprowadzonych zadań audytowych.


Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała; kontakty zewnętrzne z innymi audytorami oraz Ministerstwem Finansów w związku z realizacją zadań audytowych;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer i urządzenia biurowe; możliwość poruszania się po budynku: zachowana odpowiednia szerokość drzwi, miejsce pracy na 4 piętrze, w budynku brak windy oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Proponowane wynagrodzenie brutto: 4200,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 41-39.

 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w pracy w komórce audytu wewnętrznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA lub zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów w latach 2003 – 2006 lub posiadanie uprawnień biegłego rewidenta lub posiadanie dwuletniej praktyki (zgodnie z definicją określoną w ustawie o finansach publicznych) w zakresie audytu wewnętrznego i dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanego przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;
 • znajomość standardów audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach finansów publicznych;
 • umiejętność pracy w zespole, analitycznego i syntetycznego myślenia;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji i rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych;
 • komunikatywność;
 • umiejętności redakcyjne;
 • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”; lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kompetencji (certyfikatów/zdania egzaminu/uprawnień biegłego rewidenta/ dwuletniej praktyki i ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019. 742) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE";
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-29
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Śląski Oddział Straży Granicznej
ul. Dąbrowskiego 2
47 – 400 Racibórz
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Racibórz śląskie

Dane kontaktowe: