Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (6/2020)

Napawanie utwardzające miedzi

Artykuły:

  • Anatoliy A. Babinets, Igor A. Ryabtsev, Igor I. Ryabtsev, Eugeniusz Turyk, Evgeniy F. Perepletchikov, Ivan P. Lentyugov – Napawanie utwardzające miedzi
  • Michał. Urbańczyk – Napawanie hybrydowe laser + łuk elektryczny MAG
    Agata Merda, Klaudia Klimaszewska – Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych jednoimiennego złącza spawanego po eksploatacji
  • Antoni Sawicki – Wpływ wyboru funkcji aproksymującej charakterystyki statyczne na modelowanie łuku elektrycznego
  • Damian Grzesiak – Badanie wpływu kierunku walcowania blachy gatunku 0H18N9 na odkształcenia spawalnicze
Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (6/2020)
  • Karol Kaczmarek, Leszek Grolik – Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu struktury materiału na poziom szumu w ultradźwiękowych badaniach techniką Phased Array
  • Kwiryn Wojsyk, Agata Merda, Klaudia Klimaszewska, Paweł Urbańczyk, Grzegorz Golański – Mikrostruktura i właściwości mechaniczne złącza spawanego z austenitycznej stali TP347HFG po eksploatacji

Streszczenia

A. A. Babinets, I. A. Ryabtsev, I. I. Ryabtsev, E. Turyk, E. F. Perepletchikov, I. P. Lentyugov – Napawanie utwardzające miedzi

Omówiono zasadnicze problemy napawania utwardzającego części miedzianych eksploatowanych w warunkach intensywnego zużycia ściernego i gazowo-ściernego w wysokiej temperaturze oraz w kontakcie z ciekłym metalem. Przedstawiono wyniki badań dotyczących napawania miedzi M1 samoosłonowym drutem proszkowym zapewniającym stopiwo typu Fe14 oraz napawania metodą plazmowo-proszkową z użyciem proszku zapewniającego stopiwo Ni3 wg normy EN 14700.

M. Urbańczyk – Napawanie hybrydowe laser + łuk elektryczny MAG

Opisano próby technologiczne wykorzystania procesu hybrydowego (laser + łuk elektryczny MAG) do nanoszenia warstw z dużą wydajnością poprzez określenie wpływu dodatkowego źródła ciepła (wiązki laserowej) na możliwość zwiększenia prędkości napawania w stosunku do metody MAG oraz na kształtowanie się geometrii napoiny i stopnia udziału materiału podstawowego w napoinie. Badania technologiczne napawania hybrydowego (laser + MAG) prowadzono na blachach ze stali 41Cr4 z wykorzystaniem spoiwa LNM 307.

A. Merda, K. Klimaszewska – Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych jednoimiennego złącza spawanego po eksploatacji

Materiałem badawczym była próbka pobrana z wycinków rury długotrwale eksploatowanej, przez 105 000 godzin w temperaturze 540°C i przy ciśnieniu pary 12,5 MPa. Obszarem przeprowadzonych badań metaloznawczych było złącze spawane ze stali austenitycznej TP347HFG. Badania nieniszczące oraz obserwacje makroskopowe potwierdziły brak niezgodności spawalniczych. Badane złącze uzyskało poziom jakości „B” zgodnie z wymaganiami normatywnymi. Badania mikrostrukturalne strefy wpływu ciepła (SWC) TP347HFG ujawniły występowanie jednego charakterystycznego obszaru o gruboziarnistej strukturze austenitycznej z licznymi wydzieleniami obserwowanymi na granicach ziaren – najprawdopodobniej węglików M23C6. Właściwości mechaniczne badanego złącza mimo długotrwałej eksploatacji, były wysokie i nie przekraczały wymagań normatywnych dla materiału podstawowego.

A. Sawicki – Wpływ wyboru funkcji aproksymującej charakterystyki statyczne na modelowanie łuku elektrycznego

Przedstawiono wybrane funkcje wagowe przydatne do tworzenia modeli hybrydowych i funkcji aproksymujących charakterystyki napięciowo-prądowe statyczne łuku. Utworzono i zbadano rodziny charakterystyk napięciowo-prądowych statycznych z zadaną wartością napięcia zapłonu. Rozszerzono możliwości aproksymacyjne tych wzorów przez wykorzystanie funkcji wagowych. W sposób symulacyjny zbadano efektywność wykorzystania różnych postaci funkcji aproksymujących charakterystyki statyczne do modelowania stanów dynamicznych w obwodzie z łukiem elektrycznym.

D. Grzesiak – Badanie wpływu kierunku walcowania blachy gatunku 0H18N9 na odkształcenia spawalnicze

Przedstawiono badanie wpływu kierunku walcowania blachy gatunku 0H18N9 na odkształcenia spawalnicze. Analizie poddano orientacje kierunku walcowania względem dłuższego brzegu próbki. Próbki spawano metodą MAG łukiem pulsującym. Akwizycji danych płaskości powierzchni dokonano za pomocą skanera światła niebieskiego GOM ATOS 5M. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że średnia płaskość powierzchni próbek dla wszystkich analizowanych kierunków walcowania była zbliżona, natomiast kierunek odkształceń w kierunku równoległym i prostopadłym do spoiny różnił się w zależności od kierunku walcowania.

K. Kaczmarek, L. Grolik – Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu struktury materiału na poziom szumu w ultradźwiękowych badaniach techniką Phased Array

Przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie poziomu szumu w badaniach ultradźwiękowych techniką Phased Array. Badania prowadzone były przy pomocy często stosowanej konfiguracji badawczej, z wykorzystaniem 16 elementowych głowic mozaikowych 5 MHz, o aperturze 10×10 mm, na stali niestopowej S355 oraz stali austenitycznej X5CrNi18-10. Dla uzyskania zróżnicowanej struktury, tzn. różnej wielkości ziarna przeprowadzono dla obydwu stali specjalne procesy obróbki cieplnej oraz badania metalograficzne mające na celu ilościowy pomiar wielkości ziarna. Z tak przygotowanego materiału wykonano próbki ze sztucznymi reflektorami w postaci reflektorów cylindrycznych SDH Ø3 oraz reflektorów sferycznych o różnych średnicach. Przeprowadzono pomiary amplitud i określono poziom szumu stosowanych reflektorów. Wyniki badań umożliwiły ilościowe określenie stosunku sygnału do szumu, decydującego o ograniczeniach w zakresie wykrywania wskazań niskoamplitudowych.

K. Wojsyk, A. Merda, K. Klimaszewska, P. Urbańczyk, G. Golański
– Mikrostruktura i właściwości mechaniczne złącza spawanego z austenitycznej stali TP347HFG po eksploatacji

Analizie poddano jednoimienne złącze spawane stali TP347HFG po eksploatacji w temperaturze 580°C. Przeprowadzone badania wykazały, że głównym mechanizmem degradacji mikrostruktury we wszystkich obszarach analizowanego złącza były procesy wydzieleniowe na granicach i wewnątrz ziaren. Na granicach ziaren obserwowano dwie morfologie wydzieleń, które tworzyły ich ciągłą siatkę. Zachodzące procesy wydzieleniowe skutkowały wysoką wytrzymałością na rozciąganie złącza oraz twardością w obszarze lica spoiny. Badane złącze po eksploatacji charakteryzowało się jeszcze względnie wysoką energią łamania, która wynikała zapewne z drobnoziarnistej mikrostruktury oraz obecności licznych bliźniaków wyżarzania.

Artykuł został dodany przez firmę

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa założony w 26 marca 1945 roku jako jednostka naukowo-badawcza i szkoleniowa, pełni obecnie rolę CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W DZIEDZINIE SPAWALNICTWA W POLSCE.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły