Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

Odzież robocza i ochronna - kto pokrywa koszty zakupu?

Obowiązek zakupu i dostarczenia odzieży roboczej i ochronnej leży po stronie pracodawcy.

Obowiązek zakupu i dostarczenia odzieży roboczej i ochronnej leży po stronie pracodawcy. Obciążanie pracownika kosztami jest w tym przypadku złamaniem przepisów Kodeksu Pracy i grozi grzywną. Przepisy BHP określają, że odzież robocza i środki ochrony indywidualnej na wielu stanowiskach są niezbędnym wyposażeniem pracownika. Stanowią istotne zabezpieczenie zdrowia, a nawet życia zatrudnionego, szczególnie w zawodach narażonych na pracę w niebezpiecznych warunkach.

Odzież robocza i ochronna - kto pokrywa koszty zakupu?

Odzież robocza oraz ochronna to pojęcia nie zawsze rozróżniane przez pracowników. Ich zrozumienie jest niezbędne, by świadomie korzystać ze swoich praw pracowniczych. Zasady odnośnie konieczności dostarczenia odzieży i środków ochrony indywidualnej są określone w Kodeksie Pracy. Przepisy BHP nakazują pracodawcy zadbać o zachowanie bezpiecznych warunków w zakładzie pracy. W tym celu należy wprowadzić jasne Tabele norm odzieżowych.

Czym się różni odzież robocza od ochronnej?

Rozpatrując problem obowiązkowego wyposażenia pracownika w odzież ochronną i roboczą trzeba rozróżnić te pojęcia. Odzież robocza ma za zadanie zabezpieczenie odzieży pracownika przed znacznym zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Jej stosowanie może być konieczne nie tylko ze względów estetycznych i sanitarnych, ale także technologicznych, gdy wymagają tego warunki produkcji. Odzież ochronna jest niezbędna, gdy pracownik ma kontakt ze szkodliwymi substancjami lub praca niesie zwiększone ryzyko wypadków.

Przepisy prawa a odzież ochronna i robocza

Zgodnie z art. 2376 Kodeksu Pracy w przypadku, gdy pracownicy są narażeni na występowanie czynników zagrażających życiu lub zdrowiu, pracodawca jest zobowiązany nieodpłatnie zapewnić im środki ochrony indywidualnej. Wśród nich znajduje się odzież ochronna, kaski, liny zabezpieczające, obuwie, nauszniki i inne, w zależności od zakresu istniejącego ryzyka. Zgodnie z art. 2377 KP odzież robocza należy się pracownikom w sytuacji, gdy w wyniku wykonywania pracy odzież prywatna mogłaby ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu. Wymogiem mogą być również specjalne warunki technologiczne, zasady sanitarne i przepisy BHP.

Istnieją sytuacje, gdy pracownik za dobrowolną zgodą używa własnej odzieży. Wówczas pracodawca musi wypłacić mu ekwiwalent w kwocie, będącą równowartością cen rynkowych produktów. Możliwy jest tylko ekwiwalent za odzież i obuwie robocze. Odzież ochronna zawsze musi być dostarczana przez zakład pracy, a praca bez niej jest niedopuszczalna.

Odzież robocza i ochronna pozostają własnością pracodawcy, dlatego w związku z rozwiązaniem umowy należy je zwrócić przełożonemu.

Przepisy BHP a odzież robocza i ochronna

Kodeks pracy nie określa jasno listy odzieży ochronnej i roboczej przypisanej do konkretnych stanowisk pracy. Przepisy BHP nakazują pracodawcy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie zakładu i w innych miejscach wykonywania pracy. Nieprzestrzeganie tych reguł grozi koniecznością uiszczenia grzywny. Dlatego w interesie pracodawcy jest określenie w regulaminie pracy komu i kiedy należy się odzież robocza i ochronna.

  1. Odzież robocza i obuwie robocze są wymagane na stanowiskach związanych z obsługą maszyn.
  2. Odzież ochronna, biorąc pod uwagę przepisy BHP, jest konieczna w przypadku występowania czynników takich jak:
  • wysoka lub niska temperatura,
  • hałas,
  • gazy i pyły,
  • promieniowanie,
  • środki chemiczne,
  • praca na wysokości.

Tabela Norm Odzieżowych

Wewnętrzne przepisy dotyczące przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej powinny znaleźć się w regulaminie zakładu pracy. Zawierane są w formie Tabeli Norm Przydziału Odzieży. Określenia stanowisk, zakresu wyposażenia oraz okresu używalności odzieży ochronnej i roboczej dokonuje pracodawca w konsultacji ze związkami zawodowymi lub członkami załogi. Tabele muszą uwzględniać obowiązujące przepisy BHP. Na tej podstawie pracownikom wydawane są nowe środki ochronne i odzież, gdy poprzednie ulegną zużyciu lub zniszczeniu.

Odzież robocza zgodnie z KP należy się pracownikowi nieodpłatnie lub w formie ekwiwalentu wypłacanego przez pracodawcę. Odzież ochronna i inne środki ochrony, wskazane przez przepisy BHP, zawsze dostarcza pracodawca, a ich używanie jest obowiązkowe. Przestrzeganie tych przepisów pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu w miejscu pracy.

Artykuł przygotowany przez RobartBHP.pl - Profesjonalna odzież robocza

Podobne artykuły