Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży metalowej - lipiec 2017

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej - lipiec 2017

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej

- lipiec 2017

 

PN-EN 10222-4:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 12-07-2017

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o wysokiej granicy plastyczności

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy odkuwek przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe, wykonanych ze stali spawalnych drobnoziarnistych o wysokiej granicy plastyczności.
UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE są spełnione. Serię EN 10222-1 do EN 10222-5 podzielono na części, tak aby umożliwić odniesienie danych dotyczących poszczególnych materiałów do odpowiadającej danemu materiałowi części. Domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE jest uzależnione zarówno od tekstu zawartego w części 1, jaki i danych zawartych w częściach 2, 3, 4 lub 5.
Ogólne informacje dotyczące warunków technicznych dostawy podano w EN 10021.

 

PN-EN 10222-5:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 14-07-2017

Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy odkuwek przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe, wykonanych ze stali odpornych na korozję, włącznie ze stalami odpornymi na pełzanie. Określono skład chemiczny i własności mechaniczne.
UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE są spełnione. Serię EN 10222-1 do EN 10222-5 podzielono na części, tak aby umożliwić odniesienie danych dotyczących poszczególnych materiałów do odpowiadającej danemu materiałowi części. Domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dyrektywy 2014/68/UE jest uzależnione zarówno od tekstu zawartego części 1, jaki i danych zawartych w częściach 2, 3, 4 lub 5.
Ogólne informacje dotyczące warunków technicznych dostawy podano w EN 10021.

 

PN-EN 60404-8-6:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 12-07-2017

Materiały magnetyczne -- Część 8-6: Specyfikacje dotyczące poszczególnych materiałów -- Materiały metaliczne magnetycznie miękkie

Zakres

W niniejszej części IEC 60404 podano wymagania ogólne, własności magnetyczne, charakterystyki geometryczne i tolerancje oraz procedury badań czystego żelaza, stopów krzem-żelazo, nikiel-żelazo i kobalt-żelazo. Materiały te są w postaci prętów, kęsów, blach cienkich, taśm i drutu. Stopy objęte niniejszą normą odpowiadają stopom określonym przez klasy A, C1, C2, E1 do E4 oraz F1 do F3 w IEC 60404-1.
Materiały magnetyczne stosowane pierwotnie w przekaźnikach, wyroby z żelaza i stali, sklasyfikowane tylko według koercji, są objęte normą IEC 60404-8-10. IEC 60404-8-10 jest mniej restrykcyjna jeżeli chodzi o własności magnetyczne w odniesieniu do żelaza (klasa A) i stali krzemowych (klasy C21 i C22) określonych w niniejszej normie, lecz podaje bardziej wyczerpujące dane dotyczące tolerancji wymiarów.
Stale krzemowe o ziarnie niezorientowanym i ziarnie zorientowanym (C21 i C22) do zastosowań w przemyśle energetycznym, sklasyfikowane według stratności całkowitej, są objęte normami IEC 60404-8-3, IEC 60404-8-4 i IEC 60404-8-7.
Materiały magnetyczne cienkie o ziarnie niezorientowanym i ziarnie zorientowanym do pracy przy średnich częstotliwościach, sklasyfikowane według stratności całkowitej, są objęte normą IEC 60404-8-8.

 

PN-EN 1993-1-5:2008/A1:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 14-07-2017

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: Blachownice

Zakres

Zmodyfikowano Podrozdział 6.5
Zmodyfikowano Rozdział 10

 

PN-EN 1993-1-6:2009/A1:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 14-07-2017

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych

Zakres

Nowelizacja metody obliczeń wynikająca z istotnej rozbieżności z EN 1993-1-1.
- Usunięcie niejednoznaczności w odniesieniu do nośności plastycznej i definicji wiodących parametrów.
- Rozstrzygnięcie niepewności dotyczących stosowania analizy GMNIA
- Zastosowanie środków zapobiegających rozbieżnościom w ustalonym zakresie

 

PN-EN 10270-1+A1:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 14-07-2017

Drut stalowy na sprężyny mechaniczne -- Część 1: Drut sprężynowy ze stali niestopowej patentowany ciągniony na zimno

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy drutu ze stali niestopowej patentowanego ciągnionego na zimno, o przekroju poprzecznym okrągłym, do wytwarzania sprężyn mechanicznych stosowanych do pracy w warunkach statycznych i dynamicznych.
Do niniejszej Normy Europejskiej mają również zastosowanie wymagania dotyczące ogólnych warunków technicznych dostawy wg EN 10221.

 

PN-EN 13100-1:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 14-07-2017

Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 1: Ocena wizualna

Zakres

Niniejsza Norma Europejska podaje ocenę wizualną spoin i zgrzewów w materiałach termoplastycznych. Może być również stosowana do oceny wizualnych połączenia przed oraz w trakcie spawania i zgrzewania

 

PN-EN ISO 16120-1:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 14-07-2017

Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Seria ISO 16120 ma zastosowanie do walcówki ze stali niestopowej przeznaczonej do ciągnienia drutu i/lub walcowania na zimno. Przekrój poprzeczny może być okrągły, owalny, kwadratowy, prostokątny, sześciokątny, ośmiokątny, półokrągły lub inny i zasadniczo o wymiarze nominalnym minimum 5 mm oraz o gładkiej powierzchni.
Niniejszy dokument określa wymagania ogólne dla walcówki ze stali niestopowej przeznaczonej do produkcji drutu. Nie ma zastosowania do wyrobów, objętych istniejącymi lub opracowywanymi normami, na przykład:
— walcówka do obróbki cieplnej;
— walcówka ze stali automatowej;
— walcówka do spęczania na zimno i wyciskania na zimno;
— walcówka przeznaczona do wytwarzania elektrod i wyrobów do spawania;
— walcówka na siatki spawane do zbrojenia betonu;
— walcówka na łożyska kulkowe i wałeczkowe (patrz ISO 683-17);
— walcówka na druty przeznaczone na sprężyny mechaniczne o dużej wytrzymałości zmęczeniowej, na przykład na sprężyny zaworowe.
Oprócz wymagań podanych w niniejszym dokumencie, dodatkowo mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy podane w ISO 404.

 

PN-EN ISO 14232-1:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 18-07-2017

Natryskiwanie cieplne -- Proszki -- Część 1: Charakterystyka i warunki techniczne dostawy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody pomiaru służące określeniu charakterystyki proszków i ich warunki techniczne dostawy. Ma zastosowanie do proszków, które ze względu na ich fizyczne i chemiczne właściwości są stosowane do natryskiwania cieplnego.

 

PN-EN 12735-1:2016-08 - wersja polska

Data publikacji: 19-07-2017

Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, pobieranie próbek, metody badań i warunki dostawy dla rur okrągłych bez szwu, z miedzi i stopów miedzi, stosowanych w instalacjach rurowych chłodniczych i klimatyzacyjnych (tj. orurowanie, połączenia, naprawy).
Norma ma zastosowanie do rur o średnicy zewnętrznej od 3 mm do 219 mm, włącznie.
Rury wykonane z gatunku miedzi Cu-DHP dostarczane są w odcinkach prostych w stanach twardym lub półtwardym albo w kręgach w stanie wyżarzonym.
Rury wykonane ze stopu CuFe2P dostarczane są w odcinkach prostych w stanach twardym lub wyżarzonym.


PN-EN 10028-7:2016-09 - wersja polska

Data publikacji: 20-07-2017

Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 7: Stale odporne na korozję

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące wyrobów płaskich na urządzenia ciśnieniowe wykonywane ze stali odpornych na korozję, łącznie z austenitycznymi stalami żarowytrzymałymi, o grubościach podanych w Tablicach od 7 to 10.
Mają również zastosowanie wymagania EN 10028-1.
UWAGA 1 Gatunki stali ujęte w niniejszej Normie Europejskiej zostały wybrane z EN 10088-1.
UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i Część 7) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych są spełnione.

 

PN-EN ISO 16120-4:2017-07 - wersja angielska

Data publikacji: 25-07-2017

Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -- Część 4: Wymagania dla walcówki do zastosowań specjalnych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla walcówki przeznaczonej do produkcji drutu do zastosowań specjalnych. Ma zastosowanie do walcówki ze stali niestopowej o ulepszonych własnościach przeznaczonej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno.


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Metale.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły